Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-26
Data wydania:2002-03-27
Data wejscia w życie:2002-05-11
Data obowiązywania:2002-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 44                — 3272 —                Poz. 416


416

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. Na podstawie art. 37 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948, z 1998 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315, z 1999 r. Nr 45, poz. 452 i Nr 91, poz. 1038, z 2000 r. Nr 117, poz. 1244 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1467) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) połączenia nieruchomości lub jej części w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,” b) skreśla się pkt 7;

2) w § 32 w pkt 6 po wyrazach „hipoteki umownej” dodaje się przecinek oraz wyrazy „hipoteki umownej łącznej”;

3) § 35 otrzymuje brzmienie: „§

35. Jeżeli połączenie nieruchomości lub jej części w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, następuje w związku z nabyciem własności, wpis stały pobiera się niezależnie od wpisu za dokonanie wpisu własności.”;

4) w § 37 wyraz „urządzonej” zastępuje się wyrazem „założonej”. §

2. Jeżeli obowiązek ponoszenia wpisu powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wpis pobiera się według przepisów dotychczasowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 423 z 20022002-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 421 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 420 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 419 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 418 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 417 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 414 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 412 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 411 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 410 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 409 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.