Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 430 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-30
Data wydania:2002-03-29
Data wejscia w życie:2002-05-31
Data obowiązywania:2002-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 430 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 46                — 3331 —                Poz. 430


430

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Na podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122 poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32) zarządza się, co następuje: §


1. Ârodki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”, dzieli się pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, uwzględniając w szczególności:

1) liczbę nauczycieli zatrudnionych w województwie,

2) zadania wynikające z analizy stopnia zaspokojenia potrzeb kadrowych i potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie,

3) zadania wynikające z polityki oświatowej państwa. § 2.

1. Ze środków na doskonalenie zawodowej nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1, dofinansowuje się:

1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

5) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

6) szkolenie rad pedagogicznych.

2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się również w części lub w całości:

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. §

3. Ze środków na realizację wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3 ustawy, dofinansowuje się:

1) programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu wojewódzkim,

2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane szkołom wyższym lub innym podmiotom,

3) udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. §

4. Ze środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy, dofinansowuje się:

1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 3 pkt 2—4. §

5. Ârodki, o których mowa w art. 70a ust. 1, 3 i 4 ustawy, są przeznaczane na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 430 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 438 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 437 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 436 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 435 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 434 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 433 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 432 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 431 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 429 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 428 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 427 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 426 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 425 z 20022002-04-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-06 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 • Monitor Polski 2005 nr 51 poz. 705

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski 2004 nr 6 poz. 113

  Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 435

  udZarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.