Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-22
Data wydania:2002-04-05
Data wejscia w życie:2002-07-22
Data obowiązywania:2002-05-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 62                — 4466 —                Poz. 557


557

USTAWA z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach. Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5 i z 1997 r. Nr 114, poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) paszport tymczasowy.”;

2) w art. 4: a) w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”, a wyrazy „Ministra Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw administracji publicznej”, b) w ust. 3 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw zagranicznych”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Paszporty tymczasowe wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, którzy nie posiadają paszportu polskiego, oraz obywatelom polskim przebywającym na stałe za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu wykonanego w kraju.”, d) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać charakter zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji oraz określać miejsca, w których przechowywane są paszporty.”;

3) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje się po przedstawieniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu należnych opłat.”, b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Rozporządzenie powinno w szczególności określać zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od rodzaju paszportu, podmioty uprawnione do korzystania z ulg i zwolnień od opłat

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20022002-05-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 555 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 554 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 553 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. z dnia 14 marca 2002 r. o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 552 z 20022002-05-22

  Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.