Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 574 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-23
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2002-05-31
Data obowiązywania:2002-05-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 574 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 63                — 4543 —                Poz. 574


574

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem. Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje: §


1. Dokumentami stanowiącymi dowód spełnienia wymagań bezpieczeństwa — przewidzianych w rozdziale VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177) — przez statek o polskiej przynależności przewożący ziarno luzem są:

1) plan ładowania ziarna,

2) dokument uprawnienia do przewozu ziarna. §

2. Plan ładowania ziarna zatwierdza, na wniosek armatora lub stoczni, polska instytucja klasyfikacyjna działająca pod nazwą „Polski Rejestr Statków S.A.”, z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „PRS”. §

3. Na podstawie zatwierdzonego planu, o którym mowa w § 2, PRS wydaje, na wniosek armatora lub stoczni, dokument uprawnienia do przewozu ziarna. §

4. Dowodem spełnienia wymagań konwencji, o której mowa w § 1, przez statek o obcej przynależności przewożący ziarno luzem są: plan ładowania ziarna i dokument uprawnienia do przewozu ziarna wydany przez administrację państwa będącego stroną tej konwencji. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 574 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20022002-05-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 2/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 577 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 576 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 575 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 573 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 572 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 571 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 570 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 569 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 568 z 20022002-05-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-28 poz. 132

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami

 • Komunikat UE z 2008-03-20 nr 74 poz. 609

  PROFIL RYZYKA STATKU

 • Monitor Polski 2009 nr 23 poz. 300

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-20 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-28 poz. 1195

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.