Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-05
Data wydania:2002-05-17
Data wejscia w życie:2002-06-20
Data obowiązywania:2002-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4797 —                Poz. 620


620

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju. Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §


1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje w czasie odbywania studiów w systemie dziennym w Wyższej Szkole Policji lub w wyższej szkole wojskowej uposażenie oraz inne należności przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem na studia, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość. § 2.

1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na studia w Wyższej Szkole Policji lub w wyższej szkole wojskowej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w systemie dziennym poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługują należności jak z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, za czas przejazdu:

1) do miejsca odbywania nauki w celu jej rozpoczęcia,

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem,

3) do miejsca stałego zamieszkania lub pełnienia służby i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej trzy kolejne dni kalendarzowe,

4) do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po upływie każdego sześciotygodniowego okresu nauki zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania lub służby i z powrotem, w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego — z uwzględnieniem posiadanych uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów — na łączną odległość odpowiednio:

1) 200 km — jeżeli przejazd wynosi do 200 km,

2) 400 km — jeżeli przejazd wynosi od 201 km do 400 km,

3) 600 km — jeżeli przejazd wynosi od 401 km do 600 km,

4) 800 km — jeżeli przejazd wynosi od 601 km do 800 km,

5) 1 000 km — jeżeli przejazd wynosi ponad 800 km. § 3.

1. Uposażenie oraz inne należności pieniężne, o których mowa w § 1, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły.

2. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem.

3. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej, do której funkcjonariusz został skierowany.

4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do ośrodka szkolenia Straży Granicznej należności, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej wypłacająca uposażenie.

5. Funkcjonariuszowi skierowanemu do Wyższej Szkoły Policji lub wyższej szkoły wojskowej należności, w przypadkach, o których mowa w § 2, wypłaca jednostka organizacyjna Straży Granicznej wypłacająca uposażenie. § 4.

1. Funkcjonariuszowi skierowanemu na naukę lub przeszkolenie albo studia w Wyższej Szkole Policji lub w wyższej szkole wojskowej w systemie innym niż dzienny, biorącemu udział w obowiązkowych zajęciach programowych poza miejscem stałego zamieszkania lub pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności funkcjonariusza Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia i delegowania na obszarze kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu obowiązkowych zajęć programowych, diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu obowiązkowych zajęć programowych funkcjonariuszowi nie przysługuje ry-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 620 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 619 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 618 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 617 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 616 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 615 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 614 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 613 z 20022002-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

  Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na (...)

 • Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

  Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od (...)

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

 • Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

  Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie (...)

 • Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

  Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2715

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 678

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-12 poz. 1066

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 546

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.