Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 638 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-07
Data wydania:2002-05-15
Data wejscia w życie:2002-06-07
Data obowiązywania:2002-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 638 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 69                — 4882 —                Poz. 638


638

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych. Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) emerytach lub rencistach górniczych — należy przez to rozumieć emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych oraz wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach tych kopalń, uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r., zwanego dalej «układem»,”;

2) w § 2: a) użyte w ust. 1 i 2 wyrazy „Przedsiębiorstwo górnicze” zastępuje się wyrazami „Kopalnia całkowicie likwidowana, za pośrednictwem przedsiębiorstwa górniczego,”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy także osób, które nabyły prawo do ekwiwalentu po zakończeniu likwidacji kopalni.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych, którzy na podstawie układu nabyli prawo do pobierania deputatu węglowego w naturze, wydaje likwidator kopalni albo przedsiębiorstwo, które przejęło obowiązek wydawania tego deputatu.” §

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Piechota

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 638 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 645 z 20022002-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 644 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 643 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 642 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 641 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 640 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 639 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 637 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 636 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 635 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 634 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 633 z 20022002-06-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Wysokość emerytury na rękę

  Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną (...)

 • Termin wymagalności ekwiwalentu za urlop

  W jakim terminie po rozwiązaniu umowy o pracę zakład pracy ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 • Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

  W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i (...)

 • Ekwiwalent za urlop

  Proszę o odpowiedz jak zgodnie z rozporządzeniem z par. 17 powinnam przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wyliczyć wartość premii kwartalnej do uwzględnienia jej w podstawie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-25 poz. 613

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 856

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 422

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 48

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.