Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-14
Data wydania:2002-05-28
Data wejscia w życie:2002-06-29
Data obowiązywania:2002-06-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 74                — 5170 —                Poz. 679


679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi. Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi, zwanych dalej „statkami”. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji,

2) statków sportowych,

3) statków niepodlegających wpisowi do rejestru okrętowego lub rejestru statków morskich. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) umowach międzynarodowych — rozumie się przez to: a) Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), b) Międzynarodową konwencję o liniach ładunkowych, sporządzoną w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282), c) Konwencję w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61 i 62 oraz z 1984 r. Nr 23, poz. 106),

2) statku — rozumie się przez to statek morski o polskiej przynależności, o którym mowa w §

1. Rozdział 2 Wymagania techniczne i techniczno-eksploatacyjne w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia §

4. Statek może być używany w żegludze morskiej, jeśli spełnia wymagania techniczne w zakresie:

1) kadłuba,

2) urządzeń sterowych,

3) urządzeń kotwicznych,

4) urządzeń holowniczych i cumowniczych,

5) stałych urządzeń połowowych,

6) masztów i olinowania,

7) silników napędowych głównych,

8) mechanizmów pomocniczych,

9) kotłów parowych oraz ich wyposażenia,

10) zbiorników ciśnieniowych oraz ich urządzeń,

11) rurociągów,

12) wałów śrubowych oraz śrub napędowych i innych pędników,

13) urządzeń elektrycznych oraz ich instalacji,

14) urządzeń automatyki,

15) konstrukcyjnej ochrony przeciwpożarowej,

16) urządzeń i instalacji gaśniczych oraz sprzętu gaśniczego,

17) wolnej burty,

18) stateczności,

19) niezatapialności,

20) środków i urządzeń ratunkowych,

21) świateł nawigacyjnych i środków sygnałowych,

22) urządzeń radiowych,

23) wyposażenia nawigacyjnego,

24) urządzeń dźwignicowych,

25) innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo statku. §

5. W zakresie zagadnień, o których mowa w § 4 pkt 1—25, uznaje się za obowiązujące wymagania techniczne polskiej instytucji klasyfikacyjnej, dotyczące:

1) klasyfikacji i budowy statków morskich,

2) klasyfikacji i budowy małych statków morskich,

3) klasyfikacji i budowy jachtów morskich,

4) klasyfikacji i budowy łodzi motorowych,

5) klasyfikacji i budowy statków śródlądowych,

6) klasyfikacji i budowy ruchomych jednostek górnictwa morskiego,

7) klasyfikacji i budowy doków pływających,

8) urządzeń dźwignicowych. §

6. W zakresie wymagań techniczno-eksploatacyjnych, dotyczących poszczególnych urządzeń, o których mowa w § 4 pkt 1—25, obowiązują wymagania techniczne polskiej instytucji klasyfikacyjnej oraz odrębne przepisy. §

7. Rodzaje wyposażenia takie, jak:

1) materiały konstrukcyjne objęte ochrony przeciwpożarowej, wymaganiami

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 689 z 20022002-06-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 688 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 687 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 686 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 684 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 682 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 678 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 677 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 676 z 20022002-06-14

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 675 z 20022002-06-14

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1752

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1788

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-31 poz. 604

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Komunikat UE z 2008-03-20 nr 74 poz. 613

  PROCEDURY KONTROLI STATKÓW

 • Legislacja UE z 2004-07-03 nr 234 poz. 9

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.