Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 704 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-18
Data wydania:2002-04-30
Data wejscia w życie:2002-07-03
Data obowiązywania:2002-06-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 704 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 77                — 5383 —                Poz. 704


704

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się opłatę za wydanie zezwolenia oraz zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania, w wysokości 350 zł. §

2. Ustala się opłatę za wydanie zezwolenia oraz zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich w miejscu wezwania, w wysokości 450 zł. §

3. Ustala się opłatę za wydanie zezwolenia oraz zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich w wysokości będącej iloczynem 200 zł i liczby lekarzy — wspólników spółki. §

4. Jeżeli zaświadczenie, stwierdzające wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich, obejmuje więcej niż jedno miejsce wykonywania praktyki, pobiera się ponadto opłatę w wysokości 200 zł za każde następne, wpisane w zaświadczeniu, miejsce wykonywania tej praktyki. §

5. Za zaświadczenie, stwierdzające wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru grupowych praktyk lekarskich, wydane w związku ze zmianą miejsca wykonywania praktyki, ustala się opłatę w wysokości 200 zł. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 58, poz. 373). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 704 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 706 z 20022002-06-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 705 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 703 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 702 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 701 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 700 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 699 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 698 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 697 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 696 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 695 z 20022002-06-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym

  Jedną z praktyk stosowanych przez ZUS jest przeprowadzanie kontroli zasadności zwolnienia lekarskiego w domu osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Dokonuje tego (...)

 • Uprawnienia budowlane

  Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie uprawnień budowlanych (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-10 poz. 1115

  Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-16 poz. 602

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-02 poz. 1465

 • Komunikat UE z 2010-02-02 nr 25 poz. 27

  Zaproszenie do zgłaszania uwag w sprawie wniosku dotyczącego zweryfikowanego rozporządzenia i wytycznych o wyłączeniach grupowych w zakresie porozumień (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.