Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-19
Data wydania:2002-05-21
Data wejscia w życie:2002-07-04
Data obowiązywania:2002-06-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2002


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 78                — 5394 —                Poz. 707


707

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa. Na podstawie art. 174 ust. 3 i art. 178 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie zadań uzasadniających militaryzację oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji,

2) tryb ustalania: a) istniejących i specjalnie tworzonych jednostek organizacyjnych, które przewiduje się objąć militaryzacją, oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, b) limitów osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,

3) zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy zobowiązane do realizacji tych zadań,

4) zasady wyposażania jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych w środki transportowe, maszyny, urządzenia oraz sprzęt wojskowy,

5) zasady i tryb przeprowadzania kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją oraz organy właściwe w tych sprawach. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ministrowie — organy, o których mowa w art. 22 pkt 1 ustawy,

3) Siły Zbrojne — Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

4) rezerwy państwowe lub rezerwy mobilizacyjne — rezerwy, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253),

5) zestawienie zadań — zestawienie zadań w zakresie militaryzacji,

6) baza formowania — jednostkę organizacyjną stanowiącą bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej,

7) limit osób — liczbę osób podlegających powołaniu do służby w przypadku istniejącej jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji albo liczbę osób określoną w etacie specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej. Rozdział 2 Kategorie zadań uzasadniających militaryzację oraz wzór wniosku o objęcie poszczególnych jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji §

3. Militaryzacji podlegają jednostki organizacyjne, które w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny będą wykonywać zadania związane z rozwinięciem systemu obronności i jego funkcjonowaniem, w tym:

1) uruchamianiem i wykorzystywaniem zdolności produkcyjnych, remontowych, usługowych i zaopatrzeniowych niezbędnych do rozwinięcia elementów systemu obronności państwa, w tym z mobilizacyjnym rozwinięciem Sił Zbrojnych,

2) wsparciem Sił Zbrojnych, w tym z pracami wdrożeniowymi i ekspertyzami dotyczącymi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wsparciem sojuszniczych sił wzmocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającym z obowiązków państwa — gospodarza,

3) zapewnieniem warunków funkcjonowania systemu kierowania obronnością państwa i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, a także systemów łączności, transportu, energetyki i monitoringu skażeń oraz gazownictwa i sektora paliwowego,

4) przygotowaniem i utrzymywaniem niezbędnych limitów rezerw państwowych oraz budowy, rozbudowy i odtwarzania infrastruktury obronnej,

5) informacyjnym zabezpieczeniem funkcjonowania systemu obronności państwa,

6) utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego,

7) szczególną ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. § 4.

1. Z wnioskiem o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji występują

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 717 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 716 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 715 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 714 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt K. 30/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. akt P. 5/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającą na podstawie umów o pracę około 130 pracowników. Czy w związku z powyższym zachodzi konieczność (...)

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

  Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Poprawne oznaczenia pozwanych

  Jak w pozwie poprawnie oznaczyć stronę pozwaną, jeżeli pozew dotyczy kilku instytucji państwowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1379

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1320

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 181

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.