Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 717 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-19
Data wydania:2002-05-29
Data wejscia w życie:2002-06-19
Data obowiązywania:2002-06-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 717 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 78                — 5427 —                Poz. 717


717

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, Marian Zdyb,


protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem sądów przedstawiających pytania prawne, Sejmu i Ministra Sprawiedliwości — Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 29 maja 2002 r.:

1) pytania prawnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, czy: a) art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, b) art. 225 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze zm.) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji, c) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

2) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, czy: a) art. 225 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 ze zm.) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji dlatego, że zawarte w nich upoważnienia ustawowe mają charakter blankietowy lub nie zawierają wytycznych odnośnie do treści rozporządzenia wykonawczego, b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji przez to, że nie realizuje celu wyrażonego w ustawach upoważniających i narusza inne ustawy, c) § 1 pkt 2, § 2, § 3, § 5, § 7 i § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) s ą z g o d n e z zakresem delegacji ustawowej z art. 225 ust. 3 ustawy o radcach prawnych i art. 16 ust. 3 ustawy — Prawo o adwokaturze

w zakresie, w jakim ustalają stawki minimalne opłat, chociaż rozporządzenie miało osobno, w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 225 ust. 2 i art. 16 ust. 2 cytowanych ustaw, ustalić opłaty stosowane przez sąd orzekający o kosztach procesu i osobno stawki minimalne wynagrodzenia ustalane przez radcę prawnego (adwokata) z klientem w umowie zastępstwa prawnego, zaś rozporządzenie to w niedopuszczalny sposób łączy oba zakresy spraw przekazanych do uregulowania, d) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 ze zm.) jest zgodny z art. 3531, art. 735 oraz art. 744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a przez to również z art. 92 ust. 1 Konstytucji o r z e k a: I

1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 39, poz. 439 i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) oraz art. 225 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 545 i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ nie określają wytycznych dotyczących treści aktu.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1049) jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ upoważnienie ustawowe, na podstawie którego zostało wydane, nie odpowiada wymogom art. 92 ust. 1 Konstytucji. II Utrata mocy obowiązującej przepisów powołanych w pkt I.1 oraz rozporządzenia powołanego w pkt I.2 wyroku nastąpi z dniem 31 maja 2003 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 717 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 716 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K. 20/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 715 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. sygn. akt K. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 714 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt K. 30/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20022002-06-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r. sygn. akt P. 5/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowenii, republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20022002-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Uprawnienie do przebywania w lokalu a meldunek

  Jaka jest podstawa prawna, którą kieruje się urzędnik odmawiajacy mi możliwości zameldowania się w lokalu zakupionym przeze mnie od spółdzielni mieszkaniowej i żądający (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.