Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 720 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-20
Data wydania:2002-06-03
Data wejscia w życie:2002-07-05
Data obowiązywania:2002-06-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 720 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5437 —                Poz. 720


720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz organy właściwe do wydawania i dokonywania wpisu w tych dokumentach. § 2.

1. W Biurze Ochrony Rządu wydaje się dwa rodzaje legitymacji służbowych:

1) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej,

2) legitymację służbową funkcjonariusza w służbie kandydackiej.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie stałej i przygotowawczej wpisuje się imię i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji, stopień, stanowisko służbowe, na którym odbywa służbę, oraz grupę krwi, termin ważności legitymacji, a także umieszcza się fotografię funkcjonariusza i odciska na niej pieczęć.

2. W legitymacji służbowej funkcjonariusza w służbie kandydackiej wpisuje się imię i nazwisko funkcjonariusza, numer i termin ważności legitymacji oraz umieszcza się fotografię funkcjonariusza i odciska na niej pieczęć. §

4. Szef Biura Ochrony Rządu wydaje funkcjonariuszowi legitymację służbową i dokonuje w niej wpisów. § 5.

1. W razie utraty legitymacji służbowej funkcjonariusza, funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć, drogą służbową, meldunek Szefowi Biura Ochrony Rządu, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji.

2. W razie odnalezienia legitymacji służbowej funkcjonariusza, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją do komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych, podając w meldunku okoliczności odnalezienia legitymacji. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 720 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 721 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 719 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 718 z 20022002-06-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1191

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 187

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-05 poz. 1471


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.