Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 745 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-22
Data wydania:2002-06-04
Data wejscia w życie:2002-07-07
Data obowiązywania:2002-06-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 745 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 82                — 5524 —                Poz. 745


745

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. Nr 119, poz. 1260 i z 2001 r. Nr 20, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 4: a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wydziały lub stanowiska pracy do spraw kontroli w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich,” b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) regionalne centra hodowli zwierząt.”;

2) skreśla się załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 745 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 748 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 747 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 746 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 744 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 743 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 742 z 20022002-06-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.