Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 846 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-01
Data wydania:2002-06-25
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 846 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 96                — 6308 —                Poz. 846


846

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej. Na podstawie art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej, zwani dalej „inspektorami i pracownikami”, mają prawo użycia broni palnej w stosunku do osób tylko w przypadkach określonych w art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu postępowania określonego w §

4. §

2. Przy podejmowaniu decyzji o użyciu broni palnej inspektorzy i pracownicy są obowiązani postępować ze szczególną rozwagą, traktując użycie broni palnej jako ostateczny środek działania. §

3. Broni palnej nie używa się, w przypadkach określonych w art. 11f ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, starców oraz osób o widocznym kalectwie albo o wyglądzie wskazującym na wiek do 13 lat. § 4.

1. Inspektorzy i pracownicy przed użyciem broni palnej są obowiązani:

1) po okrzyku „KONTROLA SKARBOWA” wezwać osobę, w stosunku do której przewiduje się użycie broni palnej, do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy albo zaniechania ucieczki,

2) w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1, zagrozić użyciem broni palnej okrzykiem „STÓJ — BO STRZELAM”,

3) oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli czynności określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego.

3. Użycie broni palnej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, musi być poprzedzone okrzykiem „KONTROLA SKARBOWA”. § 5.

1. Jeżeli wskutek użycia broni palnej następuje zranienie, inspektorzy i pracownicy są obowiązani, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich, udzielić rannemu pierwszej pomocy i niezwłocznie spowodować wezwanie lekarza.

2. Jeżeli wskutek użycia broni palnej nastąpiła śmierć człowieka, inspektorzy i pracownicy są obowiązani niezwłocznie wezwać lekarza.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz gdy w wyniku użycia broni palnej nastąpiła szkoda w mieniu, inspektorzy i pracownicy są obowiązani:

1) zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia i nie dopuścić osób postronnych w to miejsce,

2) ustalić świadków zdarzenia — jeżeli jest to możliwe w zaistniałych okolicznościach. § 6.

1. O każdym przypadku użycia broni palnej lub oddania strzału ostrzegawczego inspektorzy i pracownicy są obowiązani niezwłocznie powiadomić dyżurnego najbliższej jednostki Policji oraz bezpośredniego przełożonego.

2. Bezpośredni przełożony jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o każdym przypadku użycia broni palnej.

3. W przypadku braku możliwości niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy powiadomić Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. § 7.

1. O każdym przypadku użycia broni palnej lub podjęcia czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, inspektorzy i pracownicy są obowiązani niezwłocznie powiadomić właściwy organ kontroli skarbowej, w formie pisemnej notatki służbowej, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko inspektora lub pracownika,

2) określenie czasu i miejsca użycia broni palnej lub podjęcia czynności, o których mowa w § 4 ust. 1,

3) opis sytuacji poprzedzającej użycie broni palnej i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej, a także informację o działaniach podjętych zgodnie z § 5,

4) dane umożliwiające identyfikację świadków zdarzenia,

5) jeżeli jest to możliwe, dane identyfikacyjne osoby, wobec której użyto broni palnej, oraz określenie skutków użycia broni palnej i sposobu udzielenia pomocy w wypadku zranienia człowieka.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 846 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 865 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 864 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 863 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 862 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 861 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 860 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 859 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 858 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 857 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 856 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 855 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 854 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 853 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 852 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 851 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 850 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 849 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 848 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 847 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 845 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-16 poz. 518

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 111

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 639

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.