Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 851 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-01
Data wydania:2002-06-25
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 851 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 96                — 6314 —                Poz. 851


851

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami. Na podstawie art. 5551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zawierania i wykonywania, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów, zwane dalej „warunkami sprzedaży”, oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach. § 2.

1. Oceny działań przedsiębiorców w zakresie warunków sprzedaży dokonuje się, biorąc pod uwagę treść umowy, okoliczności jej zawarcia oraz inne elementy pozostające w związku z zawartą umową.

2. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uznaje się działania przedsiębiorców w szczególności polegające na:

1) wprowadzającym w błąd oznaczaniu towarów,

2) udzielaniu nieprawdziwych informacji o właściwościach rzeczy ruchomych, zwanych dalej „towarami”,

3) udzielaniu nieprawdziwych informacji o dostępie do usług serwisowych. § 3.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do umów sprzedaży leków, dzieł sztuki i przedmiotów mających wartość muzealną, przedmiotów kolekcjonerskich, gazet i czasopism, amunicji myśliwskiej i sportowej oraz papierów wartościowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym. Rozdział 2 Zawarcie umowy sprzedaży § 4.

1. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumenta może być zawarta w lokalu przedsiębiorstwa, poza jego lokalem albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić właściwe do rodzaju towaru i miejsca sprzedaży warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające konsumentowi wybór towaru oraz zademonstrowanie jego jakości i kompletności, jak też cech użytkowych towaru (w szczególności sposobu uruchomienia jego mechanizmów i podstawowych zespołów). § 5.

1. W przypadku sprzedaży ratalnej, wysyłkowej, na zamówienie, na przedpłaty, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych, sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie istotne postanowienia umowy.

2. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany wydać na żądanie konsumenta dokument stwierdzający zawarcie umowy, opatrzony nazwą i adresem sprzedawcy, datą sprzedaży oraz nazwą i ceną towaru. § 6.

1. Sprzedawca może wprowadzić do sprzedaży towar niepełnowartościowy, jeżeli towar ten z powodów określonych w przepisach szczególnych albo w decyzji właściwego organu nie podlega wyłączeniu z obrotu.

2. Za towar niepełnowartościowy uznaje się towar nadający się do użytkowania w ograniczonym zakresie, oznaczony w sposób widoczny jako niepełnowartościowy. § 7.

1. Towar przeznaczony do sprzedaży na sztuki, w kompletach (zestawach) lub jednostkach zawierających określoną ilość, masę albo objętość (w opakowaniu jednostkowym fabrycznym) powinien być oznaczony przez wskazanie, w szczególności następujących informacji:

1) nazwy towaru,

2) określenia producenta i kraju pochodzenia towaru,

3) parametrów energochłonności,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 851 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 865 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 864 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 863 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 862 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 861 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 860 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 859 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 858 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 857 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 856 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 855 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 854 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 853 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 852 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 850 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 849 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 848 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 847 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 846 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 845 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sposób zgłoszenia reklamacji

  Czy sprzedawca ma prawo żądać złożenia reklamacji na piśmie, zwłaszcza w sytuacji jasno sprecyzowanych przez nabywcę zastrzeżeń odnośnie wadliwego produktu?

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

 • Swoboda zawierania umów

  Czy dopuszczalne jest zawarcie w umowie zakupu (np.: zwierzęcia) oprócz należności pieniężnej dodatkowego bezterminowego świadczenie przez kupującego w postaci pełnego (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Reklamacja materiałów budowlanych

  Czy zgłaszanie reklamacji na materiały budowlane odbywa się w podobnym trybie, jak na towary konsumpcyjne, tzn. wg przepisów kc dotyczących rękojmi przy umowie sprzedaży?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-11-26 nr 311 poz. 35

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania (...)

 • Legislacja UE z 2009-08-11 nr 207 poz. 15

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania (...)

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 453

  Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań (...)

 • Legislacja UE z 2010-03-23 nr 75 poz. 1

  Zawiadomienie dotyczące uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-13 poz. 662

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.