Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 860 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-01
Data wydania:2002-06-24
Data wejscia w życie:2002-07-16
Data obowiązywania:2002-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 860 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 96                — 6368 —                Poz. 860


860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania PCB, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska,

2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB,

3) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB,

4) sposób inwentaryzowania urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB,

5) terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB, b) instalacjach i urządzeniach, w których PCB były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, d) czasie i sposobie zastąpienia PCB substancjami innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska,

6) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 5,

7) terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane PCB. § 2.

1. Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. Do czasu, o którym mowa w ust. 1, powinno następować sukcesywne oczyszczanie lub eliminowanie instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB.

3. Przemieszczanie PCB odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych. § 3.

1. Określa się następujące wymagania techniczne dotyczące wykorzystywania i oczyszczania urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB:

1) dopełnianie urządzeń lub instalacji zawierających lub mogących zawierać PCB jest niedopuszczalne,

2) urządzenia lub instalacje, o których mowa w pkt 1, podlegają dekontaminacji lub unieszkodliwieniu,

3) urządzenia lub instalacje, zawierające lub mogące zawierać PCB, poddaje się przeglądom w celu stwierdzenia obecności PCB, oznaczenia ich zawartości metodą chromatografii gazowej oraz oznakowaniu.

2. Dekontaminacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje wszelkie operacje, którym poddawane są urządzenia lub instalacje, materiały lub ciecze pozwalające na usunięcie z nich PCB w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi lub środowiska; dekontaminacja może również obejmować zastąpienie w urządzeniu lub instalacji cieczy zawierającej PCB cieczą niezawierającą PCB. § 4.

1. Urządzenia lub instalacje poddane dekontaminacji dopuszcza się do dalszego wykorzystywania po oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na urządzeniu lub instalacji w sposób trwały i nieścieralny.

3. Wzór oznakowania, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Wycofane z użytkowania urządzenia lub instalacje zawierające PCB podlegają dekontaminacji, o której mowa w § 3 ust.

2. 2. Jeżeli konstrukcja urządzenia lub instalacji uniemożliwia usunięcie cieczy zawierającej PCB lub przeprowadzenie dekontaminacji, urządzenia lub instalacje podlegają unieszkodliwieniu.

3. Dekontaminację urządzeń lub instalacji pozostających w użytkowaniu uznaje się za spełnioną, jeżeli w wyniku analizy zawartości PCB, po 6 miesiącach od napełnienia ich cieczą niezawierającą PCB, nie stwierdzi się obecności tej substancji w ilościach powyżej 0,005% wagowych.

4. Ciecze zawierające PCB usunięte z urządzeń lub instalacji stanowią odpady, podlegające unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. § 6.

1. Oznakowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, podlegają:

1) urządzenia i instalacje zawierające PCB w ilości większej niż 5 dm3,

2) zbiorniki, w których znajdują się usunięte ciecze zawierające PCB,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 860 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 865 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 864 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 863 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 862 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 861 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 859 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 858 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 857 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 856 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 855 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 854 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 853 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 852 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 851 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 850 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 849 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 848 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 847 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 846 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 845 z 20022002-07-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Grzywna za niedopełnienie obowiązków

  Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Szczególne uprawnienia prezesa zarządu

  Na czym, w świetle art. 208 par. 8 ksh mogą polegać szczególne uprawnienia prezesa zarządu spółki w zakresie kierowania pracami zarządu?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-10 poz. 1235

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1033

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1439

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.