Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-08
Data wydania:2002-12-05
Data wejscia w życie:2003-02-01
Data obowiązywania:2003-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 2003


Strona 1 z 25
12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, ———————

1)

poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz.


1957) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wartości odniesienia, wyrażone jako poziomy substancji w powietrzu, zróżnicowane dla:

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

Dziennik Ustaw Nr 1                — 37 —                Poz. 12


a) terenu kraju, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej, b) obszarów parków narodowych, c) obszarów ochrony uzdrowiskowej;

2) warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie;

3) oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;

4) okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia;

5) warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane;

6) referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. § 2.

1. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wartości odniesienia dla dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu na obszarach parków narodowych, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wartości odniesienia dla benzenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Na obszarach parków narodowych i obszarach ochrony uzdrowiskowej wartości odniesienia dla sub-

stancji niewymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu ustala się w warunkach — temperatura 293 K i ciśnienie 101,3 kPa. § 4.

1. Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

2. W przypadku dwutlenku siarki i dwutlenku azotu częstość przekraczania odnosi się do wartości odniesienia wraz z marginesem tolerancji określonym w rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). §

5. Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. §

6. Do spraw wszczętych przez dniem wejścia w życie rozporządzenia a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. §

7. Uchyla się rozporządzenie Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza dla źródeł istniejących i projektowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 805). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 r. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 43/01

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20032003-01-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantowi odszkodowania za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku w związku ze służbą w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20032003-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-03 poz. 87

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Monitor Polski 2002 nr 49 poz. 716

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 16 poz. 275

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.