Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 931 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-05
Data wydania:2003-05-29
Data wejscia w życie:2003-06-05
Data obowiązywania:2003-06-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 931 z 2003


931

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób, warunki i tryb refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. §

2. Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zwanych dalej „młodocianymi”, może wystąpić z wnioskiem o refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, zwanym dalej „wnioskiem o refundację”, jeżeli:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ———————

1)

pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą”;

2) spełnia warunki prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;

3) w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów ustawy. § 3.

1. Pracodawca składa wniosek o refundację do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

2. Wniosek o refundację zawiera:

1) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

2) numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

4) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6791 —                Poz. 931


5) wykaz młodocianych, których dotyczy wniosek o refundację, zawierający: a) imiona i nazwiska młodocianych, b) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i okres jej trwania, c) nazwy zawodów i umiejętności, w których jest odbywane przygotowanie zawodowe.

3. Do wniosku o refundację dołącza się:

1) oświadczenie o: a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem wszystkich młodocianych i roku ich nauki, b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy, c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku przygotowanie zawodowe i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal je kontynuują;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

3) oświadczenie o niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w ust. 2 pkt 5, z innego powiatowego urzędu pracy lub Ochotniczego Hufca Pracy;

4) oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy;

5) oświadczenie o możliwości uzyskania refundacji zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

6) deklarację dalszego zatrudnienia młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego.

4. Wniosek o refundację może dotyczyć:

1) nie więcej niż dwóch młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych;

2) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych u tego pracodawcy pracowników niebędących młodocianymi.

5. Wniosek o refundację składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie zweryfikowanych wniosków pracodawców i zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i

3.

6. Wniosek o refundację składa się w powiatowym urzędzie pracy w terminie do dnia 30 września każdego roku.

7. Wniosek o refundację dotyczącą młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez powiatowy urząd pracy w siedzibie urzędu. §

4. Powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od daty, o której mowa odpowiednio w § 3 ust. 6 i 7, zawiadamia pracodawcę oraz organizację zrzeszającą pracodawców o uwzględnieniu lub o przyczynach nieuwzględnienia wniosku o refundację. § 5.

1. Pracodawca i organizacja zrzeszająca pracodawców składają wnioski o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie, o której mowa w art. 22b ustawy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust.

1.

4. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki przysługuje jednokrotnie. § 6.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do młodocianych uczestników ochotniczych hufców pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, z tym że:

1) wnioski o refundację są składane do Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy właściwych ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

2) refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jest dokonywana przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

2. Do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy nie stosuje się § 3 ust. 3 pkt 6 i ust.

4. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 931 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 930 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 929 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 928 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 927 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 926 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 925 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 924 z 20032003-06-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 923 z 20032003-06-05

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 932 z 20032003-05-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

zamów dokument

Porady prawne

 • Oskładkowanie świadczeń urlopowych

  Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

 • Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

  Proszę o wyjaśnienie czy Fundusz Pracy i FGŚP należy wyliczać od sumy wypłaconych pracownikom wynagrodzeń w danym miesiącu, czy też od poszczególnych wypłat wynagrodzeń, (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego

  Jaki jest termin rozwiązania umowy z młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, który zatrudniony jest od trzech miesięcy, jednakże już po pierwszym (...)

 • Składki ZUS emeryta wykonującego zlecenia

  Jestem emerytem zatrudnionym w trzech zakładach na podstawie umowy zlecenie, każdy z pracodawców odprowadza od mojego wynagrodzenie składki na ubezpieczenie społeczne. (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika

  Witam. Przeciwko mnie toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik może zająć całe moje wynagrodzenie za pracę?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-31 poz. 1951

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 486

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.