Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 950 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-10
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2003-06-15
Data obowiązywania:2003-06-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 950 z 2003


Strona 1 z 6
950

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Na podstawie art. 35h ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 136, poz. 1147 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) szczegółowe zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych,”;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

Dziennik Ustaw Nr 102

2) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:                — 6889 —                Poz. 950


miesięczny przychodów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia.

2. Podmiot urządzający gry na automatach o niskich wygranych sporządza odrębnie dla każdego województwa, na obszarze którego urządza gry na automatach o niskich wygranych, za okresy miesięczne, informację o osiągniętych przychodach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, podmiot sporządza co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie przesyła właściwemu urzędowi kontroli skarbowej. §

41. W kasynach gry, w salonach gier na automatach i w punktach gier na automatach o niskich wygranych podmioty prowadzą, odrębnie dla każdego automatu oraz automatu o niskich wygranych, księgi kontroli eksploatacji automatu do gier, według wzoru stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia.”;

„Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie się one znajdują”;

3) w § 37: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stoły do gier i automaty powinny zapewniać dokonanie obliczenia rezultatów gier.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) automaty — przed rozpoczęciem gier lub po ich zakończeniu.”;

4) w § 38: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W kasynach gry otwarcie i zamknięcie stołów do gier, obliczanie rezultatów gier, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi dokonywanymi między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.”, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych dokonywanych między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami,”;

5) w § 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, otwarcie i zamknięcie dostępu do liczników automatów oraz obliczanie rezultatów gier na automatach, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.”, b) w ust. 4: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) dokumenty rejestrujące wskazania liczników automatów na koniec dnia,

2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych między kasą a automatami,”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) raport dzienny kasy i zestawienia rezultatów, z wyodrębnieniem każdego automatu i urządzeń realizujących wygrane zakumulowane.”;

6) § 40 i 41 otrzymują brzmienie: „§ 40.

1. W punktach gier na automatach o niskich wygranych podmiot sporządza raport

7) w § 43 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych — instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier,”;

8) w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, w salonach gier na automatach i w punktach gier na automatach o niskich wygranych nie przeprowadza się dodatkowego urzędowego sprawdzenia. Zawiadomienie o zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowego sprawdzenia wraz z załączonymi dokumentami jest dołączane do akt weryfikacyjnych podmiotu.”;

9) załączniki nr 2 i 23 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) dodaje się załączniki nr 28, 29 i 30 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 950 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 952 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 951 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 949 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 948 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 947 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 946 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 945 z 20032003-06-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.