Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1091 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-04
Data wydania:2003-07-03
Data wejscia w życie:2003-07-04
Data obowiązywania:2003-07-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1091 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 116                — 7581 —                Poz. 1091


1091

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §


1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, w szczególności polegające na:

1) podjęciu wszelkich działań zmierzających do utworzenia Narodowego Centrum Studiów Strategicznych;

2) kierowaniu — do czasu utworzenia Narodowego Centrum Studiów Strategicznych — Rządowym Centrum Studiów Strategicznych i sprawowaniu nadzoru nad realizacją jego zadań;

3) dokonaniu przeglądu i analizy dotychczasowych rozwiązań w sferze zaplecza eksperckiego i doradczego Rady Ministrów oraz przygotowaniu projektów nowych rozwiązań;

4) dokonaniu przeglądu i analizy długoterminowych programów rządowych i resortowych oraz przedstawieniu propozycji związanych z ewentualną potrzebą ich aktualizacji oraz terminowego i merytorycznego skoordynowania;

5) dokonaniu przeglądu i przedstawieniu propozycji współpracy rządu ze środowiskami pozarządowymi i politycznymi w realizacji strategicznych i długoterminowych programów państwowych i rządowych. §

2. Do zakresu działań Ministra należy w szczególności:

1) przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów projektu nowych rozwiązań systemowych w zakresie stosunków Rady Ministrów z organizacjami pozarządowymi i środowiskami politycznymi w kwestiach ich udziału w przygotowywaniu oraz współuczestniczeniu w realizacji strategicznych programów rządowych i państwowych;

2) przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów projektu nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaplecza eksperckiego i doradczego Rady Ministrów;

3) przygotowanie i przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów projektu nowej koncepcji prezentowania opinii publicznej spraw i programów realizowanych przez rząd i spotykających się ze szczególną reakcją społeczną;

4) przygotowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów szczegółowego harmonogramu i projektów aktów prawnych niezbędnych do utworzenia i działania Narodowego Centrum Studiów Strategicznych;

5) wypełnianie, określonych w odrębnych przepisach, zadań Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych;

6) przygotowywanie innych analiz, prognoz i programów zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. § 3.

1. W toku wykonywania zadań Minister współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej współdziałają i udzielają pomocy Ministrowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych analiz, informacji i sprawozdań.

3. Zasady i formy współdziałania Ministra z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami. §

4. W zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać przeprowadzanie ekspertyz oraz innych opracowań. §

5. Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Ministrowi Rządowe Centrum Studiów Strategicznych oraz, w zakresie określonym przez Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §

6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra — członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego (Dz. U. Nr 1, poz. 6). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1091 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1104 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1103 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1102 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1101 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1100 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1099 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1098 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1097 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1096 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1095 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1094 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1093 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1092 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1090 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

zamów dokument

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

  Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które (...)

 • Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

  Czy w spółce z o.o., zgodnie z przepisami ksh, Rada Nadzorcza (tudzież inny organ) może oddelegować członka Rady do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, jeśli (...)

 • Cudzoziemiec jako członek rady nadzorczej

  Grupa akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentująca jedną piątą kapitału wybrała do rady nadzorczej członka, który jest cudzoziemcem nie znającym języka polskiego. (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 1 poz. 5

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-3-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 163

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 259

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-02 poz. 1464


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.