Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1103 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-04
Data wydania:2003-06-04
Data wejscia w życie:2003-07-19
Data obowiązywania:2003-07-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1103 z 2003


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 116                — 7649 —                Poz. 1103


1103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2—5 i ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria, które muszą spełniać jednostki organizacyjne wykonujące wymagane ustawą badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych, zwane dalej „jednostkami badawczymi”;

2) jednostkę właściwą do kontroli i weryfikacji spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 1, oraz nadawania i cofania uprawnień do wykonywania wymaganych ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą”, badań w przypadku, odpowiednio, spełniania lub niespełniania tych kryteriów;

3) tryb nadawania i cofania uprawnień, o których mowa w pkt 2;

4) sposób i tryb uznawania uprawnień nadanych przez jednostki za granicą właściwe do kontroli i weryfikacji spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 1;

5) wysokość i sposób wnoszenia opłat za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 1, przez jednostki badawcze oraz za nadanie tym jednostkom uprawnień. § 2.

1. Kryteria, które muszą spełniać jednostki badawcze, zwane dalej „zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wymagane ustawą badania właściwości fizykochemicznych preparatów chemicznych mogą być wykonywane także w jednostkach badawczych, które uzyskały akredytację zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718). §

3. Jednostką właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania przez jednostki badawcze zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz nadawania i cofania uprawnień do wykonywania wymaganych ustawą badań w przypadku, odpowiednio, spełniania lub niespełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest ———————

1)

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwane dalej „Biurem”. § 4.

1. Uprawnienia do wykonywania wymaganych ustawą badań w przypadku spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nadaje się na wniosek jednostki badawczej, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia kontroli i stwierdzenia spełniania przez tę jednostkę zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

2. Uprawnienia nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych; od decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Treść wniosku o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Nadanie uprawnień potwierdza się certyfikatem wydawanym przez Biuro, które potwierdza kompetencje jednostki badawczej w zakresie wykonywania określonych w certyfikacie badań, oraz określa termin obowiązywania certyfikatu. §

5. Cofnięcie uprawnień do wykonywania wymaganych ustawą badań następuje, jeżeli w czasie weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostkę badawczą zostanie stwierdzone, że jednostka przestała spełniać te zasady. §

6. Uprawnienia nadane przez jednostki za granicą, stwierdzające, że jednostka badawcza spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, uznaje się po przedstawieniu certyfikatu — nadanego jednostce badawczej przez właściwą jednostkę w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w innych państwach, w których ustanowiono w porozumieniu z OECD jednostki właściwe do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej — stwierdzającego, że ta jednostka wykonuje badania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. § 7.

1. Opłata za kontrolę spełniania wymaganych rozporządzeniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze oraz za nadanie im uprawnień do wykonywania badań wynosi 24 000 zł.

2. Połowę opłaty, o której mowa w ust. 1, wnosi się przed dokonaniem kontroli, o której mowa w § 4 ust. 1, a pozostałą część opłaty przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie spełniania lub niespełnienia przez tę jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, o którym mowa w § 4 ust. 2, na konto Biura. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1103 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1104 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1102 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1101 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1100 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1099 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1098 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1097 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1096 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1095 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1094 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1093 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1092 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1091 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 116, poz. 1090 z 20032003-07-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

zamów dokument

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Poprawne oznaczenia pozwanych

  Jak w pozwie poprawnie oznaczyć stronę pozwaną, jeżeli pozew dotyczy kilku instytucji państwowych?

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Dopalacze na telefon

  Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-14 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-26 poz. 723

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-03 poz. 1174

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.