Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1192 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-24
Data wydania:2003-06-25
Data wejscia w życie:2003-08-08
Data obowiązywania:2003-07-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1192 z 2003


Strona 1 z 17

Dziennik Ustaw Nr 130                — 8727 —                Poz. 1192


1192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze względu na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do radiowych i radarowych lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoce dla nawigacji. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powierzchniach ograniczających, należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych. § 3.

1. Określone w rozporządzeniu wymiary obiektu budowlanego obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych — również ich skrajnie.

2. Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie mogą, z zastrzeżeniem § 4, naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających. §

4. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, wolno stojące anteny, nie mogą naruszać wysokości powierzchni ograniczających, pomniejszonych o co najmniej 10 m. §

5. W przypadku powierzchni ograniczających nakładających się jedna nad drugą, za obowiązującą przyjmuje się powierzchnię położoną niżej. §

6. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem”, w przypadku lotniska lotnictwa cywilnego, albo organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym, w przypadku lotniska lotnictwa państwowego lub lotniska lotnictwa państwowego użytkowanego przez lotnictwo cywilne, może, w przypadkach niepowodujących powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych, udzielić zgody na odstąpienie od określonych w rozporządzeniu wymogów dotyczących powierzchni ograniczających. § 7.

1. Obiekty budowlane usytuowane na terenach powierzchni ograniczających nie mogą powodować ———————

1)

powstania nowej lub powiększenia istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej.

2. Organ, o którym mowa w § 6, może udzielić zgody na powstanie nowej lub powiększenie istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej, jeżeli nie spowoduje to powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych. §

8. Przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się, z zastrzeżeniem § 4, sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające. §

9. Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla samolotów rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:

1) w strefie podejścia lub wznoszenia: a) wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska, b) wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 10%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;

2) w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej — powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 20%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej. §

10. Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla śmigłowców rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:

1) w strefie podejścia lub wznoszenia: a) wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska, b) wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;

2) w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej — powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół, z wierzchołka przeszkody istniejącej. Rozdział 2 Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów §

11. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) kodzie referencyjnym lotniska (drogi startowej) — należy przez to rozumieć symbol złożony z cyfry

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1192 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1197 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1196 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1195 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1194 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1193 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1191 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1190 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1189 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1188 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1187 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1186 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1185 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-24 poz. 1193

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-30 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 • Legislacja UE z 2007-05-23 nr 131 poz. 27

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-29 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.