Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1407 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-21
Data wydania:2003-08-13
Data wejscia w życie:2003-09-01
Data obowiązywania:2003-08-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1407 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 145                — 9819 —                Poz. 1407


1407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a—c i e oraz pkt 2, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przy sprzedaży nabywcom, którzy przedstawili zamówienie potwierdzone przez właściwego naczelnika urzędu celnego; naczelnik urzędu celnego dokonuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu zaświadczeń właściwych organów podatkowych, iż nabywca nie zalega z płatnością podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 3.”, b) w ust. 3 wyrazy „urząd kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami „właściwy naczelnik urzędu celnego”, c) w ust. 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 l, zabarwionego na fioletowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu,”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, są ważne do najbliższego terminu zapłaty ———————

1)

podatku akcyzowego, określonego w § 22 ust. 4, lub terminu zapłaty kolejnej raty zaległości podatkowej wynikającego z decyzji organu podatkowego.”;

2) w § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Podatnicy, o których mowa w ust. 9, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy, jeżeli do faktur dokumentujących zakup wyrobów wymienionych w poz. 2—4 załącznika nr 1 do rozporządzenia po cenach zawierających podatek akcyzowy dołączone zostały zaświadczenia wystawione przez właściwe organy podatkowe, iż sprzedawca nie zalega z płatnością podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3.”;

3) w § 15a: a) w ust. 1 wyrazy „z właściwego urzędu skarbowego” zastępuje się wyrazami „dokonany przez właściwego naczelnika urzędu celnego”, b) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „w urzędzie celnym” zastępuje się wyrazami „właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu”, c) w ust. 5 wyrazy „we właściwym urzędzie skarbowym” zastępuje się wyrazami „do właściwego naczelnika urzędu celnego”;

4) w § 15b w ust. 1—4 wyrazy „urząd skarbowy” zastępuje się wyrazami „właściwy naczelnik urzędu celnego”;

5) w § 16: a) uchyla się ust. 5, b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11 i 11a załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz poz. 14 i 14a załącznika nr 3 do rozporządzenia, obciążone podatkiem akcyzowym — z wyłączeniem paliw silnikowych i olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe lub oleje opałowe — mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych towarów. Zwiększenie podatku naliczonego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się, jeżeli nabyte wyroby są przeznaczone i wykorzystane do wytworzenia przez po-

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz.

1302. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 98, poz. 885, Nr 125, poz. 1065 i Nr 216, poz. 1829 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 780 i Nr 137, poz. 1305.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1407 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1412 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1411 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1410 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1409 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1408 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1406 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1405 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1404 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania

zamów dokument

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.