Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1493 z 2003 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-29
Data wydania:2003-08-25
Data wejscia w życie:2003-09-01
Data obowiązywania:2003-08-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1493 z 2003 - Strona 3


Strona 3 z 7

Dziennik Ustaw Nr 152 Rozdział 5                — 10343 —                Poz. 1493


Organizacja przyjmowania korespondencji i zasady widzeń § 16.

1. Korespondencję skazanego administracja zakładu karnego przyjmuje w każdym dniu roboczym, a korespondencję urzędową — codziennie.

2. Godziny i sposób przyjmowania korespondencji ustala się w porządku wewnętrznym zakładu.


3. Przesyłka listowa powinna być właściwie opłacona przez skazanego.

4. W przypadku wysyłania przesyłki poleconej, wraz z korespondencją skazany przekazuje wypełniony druk „potwierdzenia nadania przesyłki poleconej”, który po wysłaniu zwraca się skazanemu.

5. W zakładzie karnym typu zamkniętego skazany przekazuje korespondencję do wysłania w sposób umożliwiający jej cenzurę, a w zakładzie karnym typu półotwartego wówczas, gdy dyrektor zarządził cenzurowanie korespondencji. §

17. Korespondencja skazanego jest wysyłana przez administrację zakładu karnego, nie później niż drugiego dnia roboczego od daty jej przekazania przez skazanego, o ile nie podlega zatrzymaniu z przyczyn, o których mowa w art. 105 § 4 Kodeksu. §

18. Skazany nieposiadający środków pieniężnych otrzymuje od administracji zakładu karnego papier, koperty oraz znaczki pocztowe na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu, o masie do 20 g, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać także na dalszą korespondencję. § 19.

1. Korespondencję adresowaną do skazanego doręcza mu upoważniony funkcjonariusz.

2. Jeżeli korespondencja podlega cenzurze lub nadzorowi, doręcza się ją po dokonaniu tych czynności.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przez skazanego korespondencji odsyła się ją do nadawcy. § 20.

1. Tryb przekazywania korespondencji urzędowej, a także korespondencji w języku obcym, regulują przepisy w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności.

2. Przyjmujący w zakładzie karnym korespondencję urzędową wysyłaną przez skazanego wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru oraz odnotowuje na kopercie datę odbioru.

3. Potwierdzenie sporządza się w jednym egzemplarzu; duplikatu potwierdzenia nie wydaje się.

§

21. Skazany ma prawo składać wnioski, skargi i prośby na piśmie oraz ustnie; przełożeni i inne uprawnione osoby przyjmują je także w czasie bezpośrednich kontaktów ze skazanym, zwłaszcza w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, w których przebywają skazani. §

22. Koszty przesłania wniosków, skarg i próśb ponosi skazany, a jeżeli nie posiada pieniędzy, otrzymuje od administracji zakładu karnego papier, koperty i znaczki pocztowe poza limitem określonym w §

18. § 23.

1. Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

2. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

3. W przypadkach określonych w art. 105a § 7 Kodeksu widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem. Rozdział 6 Warunki opieki zdrowotnej i bytowej §

24. Skazanego poddaje się badaniom kontrolnym przed przetransportowaniem oraz zwolnieniem z zakładu karnego. §

25. Zakres i częstotliwość badań okresowych skazanego określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. § 26.

1. Wobec skazanych przebywających w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi, a także przewlekle chorych i rekonwalescentów, dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dokonywać niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności w zakresie uzasadnionym stanem zdrowia tych skazanych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec skazanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Dyrektor może dokonywać tych odstępstw na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza albo psychologa. § 27.

1. Wobec skazanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub po zasięgnięciu jego opinii, niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1493 z 2003 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1498 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1497 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1496 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1495 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1494 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1492 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1491 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1490 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1489 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1488 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1487 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1486 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1485 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1484 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1483 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1482 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1481 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1480 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1479 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw- Stron Traktatu Północnoatlantyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1478 z 20032003-08-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-16 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-29 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-16 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-23 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.