Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-02-13
Data wydania:2003-01-18
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 2003


©Kancelaria Sejmu

s. 1/22

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1201, z 2006 r. Nr 169, poz. 1200, Nr 170, poz. 1217.


Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady:

1) tworzenia i gospodarowania rezerwami państwowymi surowców, materiałów, paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także innych wyrobów niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, węgla kamiennego i gazu ziemnego. Rozdział 2 Rezerwy państwowe Art. 2.

1. Tworzy się rezerwy państwowe surowców, materiałów, paliw, maszyn, urządzeń, produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także innych wyrobów niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Rezerwy państwowe, zwane dalej „rezerwami”, stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa. Art. 3.

1. Rezerwy dzieli się na:

1) rezerwy mobilizacyjne - służące realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych oraz bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa; 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/22

2) rezerwy gospodarcze - służące w szczególności zaspokajaniu podstawowych surowcowych, materiałowych i paliwowych potrzeb gospodarki narodowej oraz utrzymaniu ciągłości zaopatrywania ludności kraju w podstawowe produkty rolne, produkty i półprodukty żywnościowe, produkty lecznicze i wyroby medyczne w okresach, o których mowa w pkt 1, a także eliminowaniu lub łagodzeniu zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych.

2. W ramach rezerw gospodarczych wyodrębnia się stany zastrzeżone dla celów mobilizacyjnych. Art. 4.

1. Rezerwy mobilizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, tworzą ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie, każdy w zakresie swojej działalności statutowej, w zakresie rzeczowym i ilościowym niezbędnym do realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

2. Rezerwy gospodarcze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, tworzy minister właściwy do spraw gospodarki w zakresie:

1) surowców, materiałów i paliw;

2) produktów leczniczych i wyrobów medycznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

3) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia Radzie Ministrów informacje o stanie ilościowym, finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu rezerw gospodarczych, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

4. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, rezerwy gospodarcze niewymienione w ust. 2, zobowiązując do ich tworzenia innych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów. Art. 5.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb:

1) tworzenia, gospodarowania i dysponowania rezerwami;

2) finansowania rezerw;

3) kontroli i tworzenia systemów informacyjnych o rezerwach, z wyjątkiem określonym w ust.

2. 2. Rezerwy mobilizacyjne są objęte badaniami statystycznymi prowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080). Art. 6. (uchylony).

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/22

Art. 7. Wydatki związane z gospodarowaniem rezerwami są pokrywane ze środków budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na pokrycie:

1) przyrostu i zmiany struktury rezerw, zgodnie z ustaleniami planów tworzenia rezerw;

2) kosztów utrzymywania i magazynowania rezerw;

3) kosztów wymiany rezerw;

4) nakładów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw. Art. 8.


1. Organy, o których mowa w art. 4, nakładają na przedsiębiorców zadania i obowiązki w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego rezerw.

2. Realizacja zadań i obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest odpłatna na warunkach określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych między przedsiębiorcami a uprawnionymi organami.

3. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie mogą przekazywać Agencji Rezerw Materiałowych do realizacji sprawy związane z zawieraniem umów. Art. 9. Agencja Rezerw Materiałowych gospodaruje rezerwami w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Rozdział 3 Agencja Rezerw Materiałowych Art. 10.

1. Tworzy się Agencję Rezerw Materiałowych, zwaną dalej „Agencją’’.

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

3. Do zakresu działania Agencji należy:

1) gospodarowanie rezerwami w zakresie: a) surowców, materiałów i paliw, b) produktów leczniczych i wyrobów medycznych, c) produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych;

2) opracowywanie projektu planu rzeczowego i finansowego tworzenia rezerw;

3) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na potrzeby rezerw;

4) opracowywanie projektu informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

4. Projekt planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz projekt informacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/22

5. Agencją kieruje Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. Art. 11.

1. Agencja Rezerw Materiałowych posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Agencji Rezerw Materiałowych jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych jest organem wykonawczym i zarządzającym Agencji.

4. Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie ustawy i statutu.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

6. (uchylony).

7. Zasady wynagradzania pracowników Agencji Rezerw Materiałowych określa Prezes Agencji. Art. 11a.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 11b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 11d.

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 5/22

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 11e.

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 11f.


1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Art. 11g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje się odpowiednio. Art. 11h. Do postępowania przed Prezesem Agencji Rezerw Materiałowych w sprawach określonych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/22

Art. 12-13. (uchylone) Art. 14.

1. Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w zakresie rezerw.

2. Przychodami Agencji Rezerw Materiałowych są dotacje budżetowe określane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy uzyskiwane z obrotu rezerwami oraz inne wpływy.

3. Środki finansowe uzyskane z przychodów, o których mowa w ust. 2, Agencja Rezerw Materiałowych przeznacza na:

1) finansowanie zmian wielkości i struktury rezerw;

2) pokrycie kosztów utrzymania i wymiany rezerw;

3) inwestycje;

4) pokrycie kosztów ich funkcjonowania.

4. Agencja Rezerw Materiałowych:

1) zatrzymuje całość nadwyżek środków finansowych uzyskanych w danym roku budżetowym na finansowanie działalności w zakresie rezerw w latach następnych;

2) może zaciągać kredyty krótkoterminowe i długoterminowe w celu pełnego pokrycia wydatków, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez Prezesa Agencji, z zachowaniem ogólnych zasad rachunkowości.

5. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja Rezerw Materiałowych.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Rezerw Materiałowych.

7. (uchylony). Rozdział 4 Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych Art. 15.

1. W celu zapewnienia bezpiecznego zaopatrzenia kraju w paliwa ciekłe na wypadek wystąpienia zakłóceń lub kryzysu w ich dostawach na rynku krajowym oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych ustala się zapasy paliw ciekłych, których ilość w każdym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 5, ma być równa ilości takich paliw z okresu 90 dni ich średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji.

2. Przez średnią dzienną wewnętrzną konsumpcję, o której mowa w ust. 1, rozumie się średnią dzienną wielkość dostaw paliw ciekłych na rynek krajowy w roku poprzedzającym, ustaloną na podstawie odpowiednich danych statystycznych.

ad. ust. 5 w art. 14 (kursywa) obecnie: podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959)

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/22

3. Minister właściwy do spraw gospodarki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji w roku poprzedzającym, uwzględniając dane, o których mowa w ust.

2.

4. W skład zapasów, o których mowa w ust. 1, wchodzą:

1) rezerwy gospodarcze paliw ciekłych określone w art. 3 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem wyodrębnionej ich części, o której mowa w art. 3 ust. 2;

2) zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, o których mowa w art. 16.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy harmonogram osiągnięcia wymaganej ilości zapasów paliw ciekłych, mając na względzie potrzebę stopniowego osiągnięcia poziomu zapasów, o którym mowa w ust. 1, i biorąc pod uwagę możliwości ich magazynowania, stan rezerw gospodarczych paliw ciekłych, wielkość produkcji paliw ciekłych oraz wielkość przywozu tych paliw zrealizowanego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, a także zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 16.

1. Wprowadza się obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie:

1) wytwarzania lub przetwarzania paliw ciekłych, zwanych dalej „producentami”;

2) przywozu paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu tych paliw, zwanych dalej „przywożącymi”.

2. Producenci i przywożący tworzą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych w oparciu o zrealizowaną przez nich w roku poprzednim produkcję lub przywóz dokonany w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, zgodnie z harmonogramem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust.

5. ustawy wymienionej w art.

1.

3. Producenci i przywożący tworzą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych w zakresie tych rodzajów paliw, które są przedmiotem ich działalności.

4. Paliwa ciekłe, z których są tworzone zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

5. Utworzone i utrzymywane przez producentów i przywożących zapasy obowiązkowe paliw ciekłych stanowią ich majątek, chyba że z umowy, o której mowa w art. 19d ust. 1, wynika, że zapasy te stanowią własność przyjmującego zlecenie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek przedsiębiorcy, może zezwolić, w drodze decyzji, na okresowe niepowiększanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż rok. Art. 16a. 1.3. PPrzedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub przywozu paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importupo dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani do utworzenia i utrzymywania, w pierwszym roku działalności go2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/22

spodarczej, zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w ilości odpowiadającej co najmniej ilości średniej siedmiodniowej produkcji lub średniego siedmiodniowego przywozu paliw ciekłychna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

23. Podstawą obliczania wymaganej ilości zapasów, o której mowa w ust. 13, jest zadeklarowana przez przedsiębiorcę na dany rok wielkość produkcji lub przywozu paliw ciekłychna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, przy czym, w przypadku gdy zadeklarowana wielkość produkcji lub ilość przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych jest niższa od wielkości faktycznie realizowanych, przedsiębiorca jest obowiązany na koniec roku kalendarzowego posiadać zapasy obowiązkowe paliw ciekłych wyliczone według wielkości faktycznie zrealizowanych.

34. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 12, w kolejnych latach swej działalności są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz corocznego systematycznego ich powiększania, do ilości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust.

5. ustawy wymienionej w art.

1. Art. 17.

1. Tworzy się rejestr producentów i przywożących , zwany dalej „rejestrem”.

5. Producenci i przywożący tworzą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych w zakresie tych rodzajów paliw, które są przedmiotem ich działalności.

6. Paliwa ciekłe, z których są tworzone zapasy obowiązkowe paliw ciekłych powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

7. Utworzone i utrzymywane przez producentów i przywożących zapasy obowiązkowe paliw ciekłych stanowią ich majątek, chyba że z umowy, o której mowa w Art. 19d. Ust. 1 wynika, że zapasy te stanowią własność przyjmującego zlecenie..

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek przedsiębiorcy, może zezwolić, w drodze decyzji, na okresowe niepowiększanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż rok.

2. Rejestr prowadzi Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

3. Rejestr zawiera:

1) oznaczenie producenta lub przywożącego;

2) niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub przywożącego;

3) informacje dotyczące magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru i oraz wykreślenia z rejestru, wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru, zawarte w rejestrzeuwzględniając możliwość prowadzenia rejestru w systemie elektronicznym, pod warunkiem że dane w nim zawarte znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez prowadzącego rejestr. 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/22

Art. 17a.

1. Producenci i przywożący są obowiązani złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie podlegającym obowiązkowi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:

1) imię, nazwisko lub nazwę producenta lub przywożącego;

2) oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) oznaczenie siedziby i adresu producenta lub przywożącego;

4) oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub przywożącego, jeżeli jest inny niż siedziba producenta lub przywożącego;

5) oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

6) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej;

7) dane o wielkości produkcji, przywozu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw ciekłych oraz rodzaju paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, planowanych na dany rok;

8) dane o ilości, rodzaju i gatunku paliwa ciekłego, półproduktu rafinacji ropy naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w danym roku;

9) oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

3. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.

4. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wydaje decyzję administracyjną o odmowie wpisu do rejestru, jeżeli prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub przywożącego określonej we wniosku działalności gospodarczej.. Art. 17b.

1. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zawiera dane, o których mowa w aArt. 17a ust. 2 pkt 1-3, oraz datę wpisu do rejestru i numer w rejestrze. Art. 17c.

1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru następują na uzasadniony wniosek producenta lub przywożącego lub z urzędu.

2. Producent oraz przywożący są obowiązani złożyć wniosek o:

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/22

1) zmianę wpisu w rejestrze – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 17a ust. 2; ;

2) wykreślenie wpisu z rejestru – w terminie 14 dni od dnia: a) trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 16 ust. 1, b) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, c) cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 16 ust. 1 lub jej wygaśnięcia, d) ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

3. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 16 ust. 1;

2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 16 ust.

1.

4. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

5. Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Art. 18. Do paliw ciekłych objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 16 ust. 1, zalicza się następujące grupy produktów wytwarzanych z ropy naftowej:

1) benzyny silnikowe i materiały pędne do silników lotniczych;

2) oleje napędowe do silników i oleje napędowe pozostałe, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich, oraz materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty;

3) oleje opałowe, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich. Art. 19.

1. Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych mogą być utrzymywane w postaci:

1) paliw ciekłych;

2) półproduktów rafinacji ropy naftowej;

3) ropy naftowej.

2. Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane w postaci, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być tworzone wyłącznie przez producentów wytwarzających paliwa poprzez przerób ropy naftowej oraz powinny umożliwiać rzeczywiste wytwarzanie produktów wymienionych w art. 18 w ilości określonej w art. 15 ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5.

3. Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane w postaci półproduktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej powinny być obliczane proporcjonalnie do ilości każdej kategorii produktu otrzymanego w procesie przerobu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym przez danego producenta.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 11/22

Art. 19a.

1. Do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych można zaliczać paliwa zmagazynowane:

1) w terminalach i magazynach hurtowych;

2) w zbiornikach rafinerii ropy naftowej, z wyłączeniem paliw ciekłych znajdujących się w instalacjach i rurociągach produkcyjnych;

3) w zbiornikach instalacji rurociągowych;

4) w zbiornikach i magazynach portowych;

5) na barkach i statkach żeglugi przybrzeżnej wynajętych do transportowania paliw w strefie nadgranicznej, pod warunkiem zapewnienia możliwości bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli stanu zapasów;

6) w zbiornikowcach znajdujących się w portach docelowych, po załatwieniu formalności portowych i celnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych nie zalicza się paliw znajdujących się w:

1) złożach ropy naftowej niewydobytej;

2) tranzycie, z przeznaczeniem do innych państw;

3) rurociągach;

4) cysternach kolejowych i samochodowych;

5) zbiornikach magazynowych na stacjach paliw;

6) magazynach o przeznaczeniu wojskowym.

3. Do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych nie zalicza się także produktów naftowych dostarczanych przez osoby zagraniczne ich oddziałom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli produkty te nie stanowią przywozu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe paliw ciekłych, mając na względzie obowiązujące klasyfikacje wyrobów oraz zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:,

1) szczegółowy sposób tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz ustalania ich ilościgromadzonych przez producentów i przywożących, w tym również przez producentów paliw wytwarzających te paliwa poprzez procesy mieszania paliw lub komponentów,

2) procentowy udział zapasów poszczególnych paliw, które mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej i półproduktów jej rafinacji,

3) rodzaje dokumentów potwierdzających wyłączenia z obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3 - biorąc pod uwagęsposób interwencyjnego wykorzystania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, stan rezerw gospodarczych, sytuację na krajowym rynku paliw ciekłych oraz zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia:

1) średni poziom zapasów niedostępnych z przyczyn technicznych oraz możliwe ubytki podczas ich przemieszczania; 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 12/22

2) możliwość utrzymywania przez producenta i przywożącego zamiennie zapasów paliw w grupach, o których mowa w art. 18;

3) możliwość czasowej zamiany utrzymywanych zapasów w grupach innych niż były tworzone. Art. 19b.

1. Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych mogą być utrzymywane na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej pod warunkiem zawarcia bilateralnej umowy międzyrządowej między Rzecząpospolitą Polską i państwem, na którego terytorium zapasy te będą magazynowane; umowa ta powinna zawierać w szczególności postanowienia zapewniające kontrolę stanu i jakości tych zapasów, wypełnienie międzynarodowych wymagań dotyczących sprawozdawczości w zakresie zapasów, a także postanowienia zapewniające dysponowanie tymi zapasami, w tym przemieszczanie ich z terytorium tego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą przekraczać 20% ogólnej ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, do których utrzymywania dany producent lub przywożący jest obowiązany. Art. 19c.

1. Producenci i przywożący, którzy gromadzą zapasy obowiązkowe paliw ciekłych w magazynach przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania takich paliw, są obowiązani zawrzeć umowę o świadczenie usług w tym zakresie, przy czym umowa ta powinna określać w szczególności:

1) ilość magazynowanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

2) warunki utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego magazynowanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

3) sposób postępowania podczas magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, ich wymiany i konserwacji oraz obniżania tych zapasów;

4) okres magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, przy czym okres ten nie powinien być krótszy niż rok kalendarzowy;

5) wysokość wynagrodzenia za usługi magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

6) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy;

7) okres jej obowiązywania i warunki rozwiązania.

2. Producenci oraz przywożący są obowiązani przekazać Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych kopię zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w celu dokonania odpowiedniej adnotacji w rejestrze. Art. 19d.

1. Producenci oraz przywożący mogą zlecić, na podstawie umowy, wykonanie zadań w zakresie gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych przedsiębiorcom posiadającym koncesję na obrót paliwami ciekłymi lub koncesję na magazynowanie tych paliw.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 13/22

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1) ilość gromadzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w okresie obowiązywania umowy;

2) sposób wykonania zlecenia;

3) warunki utrzymywania odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego gromadzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

4) sposób postępowania podczas magazynowania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, ich wymiany i konserwacji oraz obniżania tych zapasów;

5) okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 90 dni;

6) wysokość wynagrodzenia za wykonanie zlecenia;

7) lokalizację tworzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w okresie obowiązywania umowy;

8) sposób wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 19lj ust. 1 i 2;

9) postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia;

10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy. W przypadku zlecenia przez producentów i przywożących gromadzenia i utrzymywania, w ich imieniu, zapasów obowiązkowych paliw ciekłych przedsiębiorcom wymienionym w ust. 1 przedsiębiorcy przyjmujący zlecenie :

1) nie mogą wykorzystywać, na własne potrzeby, gromadzonych i utrzymywanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w okresie obowiązywania umowy ;

2) są obowiązani zagwarantować, zlecającemu gromadzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych dostęp do tych zapasów w okresie obowiązywania umowy . W przypadku gdy zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane zgodnie z ust. 1 nie stanowią własności producenta lub przywożącego, ich a są własnością przedsiębiorcy otrzymującego zlecenie, , umowa, o której mowa określona w ust. 1, zlecenie powinna zawierać postanowienia gwarantujące zlecającemu prawo nabycia tych zapasów w okresie jej obowiązywania oraz określać cenę nabycia tych zapasów. Producenci i przywożący, przed zawarciem umowy zlecenia, są obowiązani do przedłożenia Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektu tej umowy oraz uzyskania zgody na jej zawarcie . Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia, jeżeli:

1) projekt umowy nie zawiera postanowień określonych w ust. 2 i 4;

2) lokalizacja lub infrastruktura techniczna baz magazynowych albo system przemieszczania paliw ciekłych nie zapewnią sprawnych i bezpiecznych dostaw tych paliw w przypadku wystąpienia zakłóceń bądź kryzysu na krajowym rynku paliw. Producent lub przywożący przekazuje kopię umowy, o której mowa w art. 19d ust. 1, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Producenci i przywożący zlecający wykonanie swoich zadań w zakresie gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych innym przedsiębiorcom ponoszą odpowiedzialność za jakość i stan tych zapasów. 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 14/22

Art. 19e.

1. Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych ponoszą producenci oraz przywożący.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są zaliczane do kosztów działalności producentów oraz przywożących.

3. Producenci oraz przywożący są obowiązani ubezpieczyć zapasy obowiązkowe paliw ciekłych od ognia i innych zdarzeń losowych. Art. 19f.

1. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u producentów i przywożących, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania, o których mowa w art. 19c ust. 1, oraz przedsiębiorców, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych stosownie do art. 19d.

2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy mogą być wykonywane przez pracownikówAgencji Rezerw Materiałowych, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) oznaczenie kontrolowanego;

3) określenie zakresu kontroli;

4) określenie czasu trwania kontroli;

5) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

6) oznaczenie organu kontroli;

7) określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;

8) podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego;

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu:

1) prawidłowości ustalenia wielkości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych na dany rok kalendarzowy;

2) zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

3) jakości paliw ciekłych;

4) wykonywania postanowień umów, o których mowa w art. 19c ust. 1 lub i art. 19d ust.

1.

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, Osoby upoważnione przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowychdo przeprowadzania kontroli są uprawnione doprzysługuje prawo:

1) wejścia na teren nieruchomości i do obiektów producentów, przywożących, przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania oraz przed-

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 15/22

siębiorców, którym zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw ciekłych.;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, a także żądania okazania dokumentów dotyczących produkcji lub przywozuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw ciekłych za rok, w którym jest przeprowadzana kontrola, i rok poprzedni, potwierdzających poprawność wyliczenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, do których tworzenia i utrzymywania w danym roku jest obowiązany producent oraz przywożący;

3) 3) wglądu do okazania dokumentów potwierdzających jakość paliw;

4) oraz pobierania próbek paliw ciekłych.;

6. Pobieranie próbek, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, odbywa się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

7. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół dokonanych czynności, który powinien ponadto zawierać wnioski i zalecenia oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

9. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych może wezwać producenta, lub przywożącego, przedsiębiorcę świadczącego usługi magazynowania lub przedsiębiorcę, któremu zlecono tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, do usunięcia uchybień określonych w protokole, o którym mowa w ust.

8. Art. 19g.

1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw ciekłych na rynek krajowy lub zagrożenia wystąpienia takich zakłóceńoraz w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych na określonym obszarze kraju lub, , na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określając wielkość obniżenia tych zapasów oraz sposób i termin ich odtworzenia, z uwzględnieniem .sytuacji na rynku paliw ciekłych i rzeczywistych możliwości odtworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki uwzględni sytuację na rynku paliw ciekłych i rzeczywiste możliwości odtworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

23. W przypadkach wymienionych w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych przez określonych producentów lub przywożących, określając wielkość obniżenia oraz sposób i termin odtworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

34. W przypadkach wymienionych w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na producentów lub przywożących obowiązek sprzedaży zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, po cenie rynko2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 16/22

wej, określając wielkość sprzedaży oraz sposób i termin odtworzenia tych zapasów, uwzględniając konieczność zaspokojenia potrzeb krajowych oraz zapewnienia ciągłości dostaw paliw ciekłych.

45. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacjach określonych w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji administracyjnej, nakazać producentom lub przywożącym sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, po cenie rynkowej, wskazanym podmiotom.

56. Minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to z zobowiązań międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, dokonywanego w trybie określonym w ust. 1-4, które powoduje zmniejszenie tych zapasów poniżej poziomu określonego w art. 15 ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust.

5. Powiadomienie takie powinno zawierać:

1) oznaczenie daty obniżenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych;

2) informacje o: a) przyczynie obniżenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, b) podjętych działaniach mających na celu odtworzenie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, c) przewidywanych zmianach w poziomie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych do dnia ich odtworzenia.

67. Producenci lub przywożący przeznaczają wpływy uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 3 i 44 i 5, na odtworzenie zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

7. W przypadkach wymienionych w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, dopuścić do obrotu paliwa ciekłe pochodzące z rezerw państwowych lub zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, w trybie określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), biorąc pod uwagę sytuację na rynku paliw. Art. 19h . 1 . Zapasy obowiązkowe paliw ciekłych tworzone i utrzymywane na zasadach i w trybie określonychzgodnie z w ą ustawieą mogą być wykorzystane w celu realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.

2. W celu wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, mMinister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych na określonym obszarze kraju, lub na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określając wielkość obniżenia tych zapasów oraz sposób i termin ich odtworzenia, biorąc pod uwagę ustalenia organów odpowiednich organizacji międzynarodowych lub uzgodnienia dokonane z takimi organizacjami. obniża zapasy obowiązkowe paliw ciekłych lub nakłada na producentów lub przywożących obowiązek ich sprzedaży, w trybie określonym w Art. 19g ust. 1, 3, 4 lub 5.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 17/22

3. W celu wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolić na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych przez określonych producentów lub przywożących, określając wielkość obniżenia oraz sposób i termin odtworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

4. W celu wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na producentów lub przywożących obowiązek sprzedaży zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, po cenie rynkowej, określając wielkość sprzedaży oraz sposób i termin odtworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, biorąc pod uwagę ustalenia organów odpowiednich organizacji międzynarodowych lub uzgodnienia dokonane z takimi organizacjami.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze decyzji administracyjnej, nakazać producentom lub przywożącym sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, po cenie rynkowej, wskazanym podmiotom na terenie kraju lub za granicą. Art. 19i. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób interwencyjnego postępowania przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 19g ust. 2 i 4 oraz w art. 19h ust. 3 i 5, z uwzględnieniem w szczególności wymaganych dokumentów, danych zawartych we wnioskach oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności procesu podejmowania decyzji. Art. 19j.

1. W przypadku wystąpienia długotrwałych zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub paliw ciekłych na rynek krajowy lub trudności w zaopatrywaniu gospodarki narodowej w ropę naftową lub paliwa ciekłe albo w razie konieczności wypełnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, po wykorzystaniu środków określonych w ustawie, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, włączyć do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych pozostałe zapasy i dostawy paliw ciekłych, półproduktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej:

1) znajdujące się w zbiornikowcach będących w portach docelowych, po zakończeniu formalności portowych i celnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) utrzymywane w zbiornikach rafinerii, z wyłączeniem paliw, półproduktów rafinacji ropy naftowej i ropy naftowej znajdujących się w rurociągach lub instalacjach rafinerii,

3) utrzymywane w zbiornikach przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem oraz przywozem paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu oraz obrotem paliwami ciekłymi, z wyłączeniem zbiorników znajdujących się na stacjach paliw,;

4) bunkrowane dla międzynarodowego lotnictwa - biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości dostaw paliw ciekłych oraz zapotrzebowanie krajowe na te paliwa.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 18/22

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa szczegółowo rodzaj i ilości paliw ciekłych, półproduktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, włączonych do zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, a także określa miejsce i sposób ich magazynowania oraz ich przeznaczenie. Art. 19k.

1. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki półroczne sprawozdania dotyczące stanu zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, ich struktury oraz obszarów ich magazynowania, w terminie 45 dni od końca miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

2. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego żądanie, bieżące informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie objętym sprawozdaniem, oraz inne informacje dotyczące tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Art. 19l.

1. Producenci, oraz przywożący oraz przedsiębiorcy świadczący usługi magazynowania są obowiązani do przedstawiania Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych pisemnych, miesięcznych informacji o ilości, strukturze produkcji i strukturze przywozu paliw ciekłych zrealizowanego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu, a także o ilości i strukturze wywozu paliw ciekłych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych lub eksportu oraz o ilości i strukturze tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, - w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy informacja.

2. Producenci oraz przywożący są obowiązani do przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemnych, kwartalnych informacji o poniesionych przez nich kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, w terminie 45 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego dotyczy informacja.

3. W przypadku wystąpienia zakłóceń na krajowym rynku paliw ciekłych oraz w celu wypełnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o planowanej przez producentów produkcji paliw ciekłych lub planowanym przez przywożących przywozie ropy naftowej lub paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu powinny być niezwłocznie przedstawione na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki albo Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

4. Do informacji, o których mowa w ust. 1-3, przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) stosuje się odpowiednio.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 19/22

Art. 19m. Od decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 17a ust. 4, art. 17c ust. 5 oraz art. 19d ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Rozdział 5 Zapasy obowiązkowe węgla kamiennego Art. 20.

1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego oraz określić zasady częściowego rekompensowania kosztów z tym związanych.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa:

1) podmioty obowiązane do tworzenia zapasów obowiązkowych węgla kamiennego;

2) zakres i tryb częściowego rekompensowania kosztów utrzymywania i finansowania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego;

3) sposób tworzenia, ustalania ilości i jakości, utrzymywania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego oraz zasady i sposób ich interwencyjnego wykorzystywania;

4) sposób prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi węgla kamiennego.

3. Zapasy obowiązkowe węgla kamiennego stanowią majątek podmiotów tworzących, utrzymujących i finansujących te zapasy. Rozdział 6 Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego Art. 21.

1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz określić zasady częściowego rekompensowania kosztów z tym związanych.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa:

1) podmioty obowiązane do tworzenia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;

2) zakres i tryb częściowego rekompensowania kosztów utrzymywania i finansowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;

3) sposób tworzenia, ustalania ilości i jakości, utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz zasady i sposób ich interwencyjnego wykorzystywania;

4) sposób prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi gazu ziemnego.

3. Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią majątek podmiotów tworzących, utrzymujących i finansujących te zapasy.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 20/22

Rozdział 7 Kary pieniężne Art. 22. Za naruszenia wymagań ustawy polegające na:

1) powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu rezerw,

2) uchybieniu w zakresie magazynowania rezerw, ich wymiany, konserwacji oraz ilościowej i jakościowej ochrony stanu rezerw, w wyniku czego powstały straty - organ, o którym mowa w art. 4, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 200% wartości niedoboru lub straty.

Art. 23. Za naruszenia wymagań ustawy polegające na:

1) niedopełnieniu ciążącego na podmiocieprzedsiębiorcy obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych węgla kamiennego w przewidzianym terminie i wymaganej ilości,;

2) niedopełnieniu ciążącego na podmiocieprzedsiębiorcy obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w przewidzianym terminie i wymaganej ilości,;

3) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych węgla kamiennego poniżej poziomu określonego w ustawie,;

4) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poniżej poziomu określonego w ustawie; - minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości 50% wartości niedoboru zapasów. Art. 23a.

1. Za naruszenia wymagań ustawy polegające na:

1) niedopełnieniu ciążącego na producencie lub przywożącym obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, o którym mowa w art. 16 ust. 1, w przewidzianym terminie i wymaganej ilości,;

2) obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych poniżej poziomu określonego w ustawie - Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości do 150% wartości niedoboru paliw ciekłych.

2. Za naruszenie wymagań ustawy polegające na utrzymywaniu, w ramach zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 21/22

karę pieniężną w wysokości do 150% wartości paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych.

3. Za naruszenie wymagań ustawy polegające na niedopełnieniu obowiązku złożenia przez producenta lub przywożącego wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 17a ust. 1, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną przywożącego w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.,

4. Za naruszenie wymagań ustawy polegające na niedopełnieniu obowiązku sprzedaży zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, o którym mowa w art. 19g ust. 4 3 i 5 4 oraz w art. 19h ust. 4 i 5,, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza karę pieniężną w wysokości do 150% wartości niesprzedanych zapasów.

5. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, 2 i 4, wylicza się na podstawie cen sprzedaży paliw ciekłych, w zakresie których nastąpiło naruszenie przepisów ustawy, stosowanych przez producenta lub przywożącego w dniu stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, a w przypadku niemożności zastosowania tej ceny, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danym miesiącu przez producenta lub przywożącego posiadającego największy udział w krajowym rynku paliw ciekłych.

6. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć karę pieniężną na osobę kierującą działalnością producenta lub przywożącego w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli osoba ta nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, o której mowa w art. 19jl ust. 1-3, albo przedstawi nieprawdziwe dane w tej informacji. ach, o których mowa w art.19j ust. 1 i

3.

7. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1-4 oraz ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Art. 23b. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 23a ust. 1-4 oraz ust. 6, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych uwzględni w szczególności okres czasu, stopień oraz przyczyny naruszenia przepisów ustawy, a także częstotliwość naruszania przepisów ustawy w przeszłości przez producenta, przywożącego lub osobę kierującą działalnością producenta lub przywożącego. Art. 23c. Zapłacenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 23a ust. 1-4 oraz ust. 6, nie zwalnia producenta lub przywożącego z obowiązku utworzenia wymaganego obowiązkowego zapasu paliw ciekłych w terminie określonym przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych lub dokonania obowiązkowej ich sprzedaży, jeżeli warunki, na jakich wydano decyzję administracyjną, nie uległy zmianie, oraz przekazania informacji, o których mowa w art. 19l ust. 1-3. Art. 24.

1. Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 22, 23 i art. 23a ust. 14 oraz ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

2. Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 22, 23 i art. 23a ust. 1-4 oraz ust. 6, upłynął rok. Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 25-26. (pominięte). Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2007-01-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 197 z 2003 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1258

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-29 poz. 1245

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.