Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 357 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-10
Data wydania:2003-02-26
Data wejscia w życie:2003-03-25
Data obowiązywania:2003-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 357 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2670 —                Poz. 357


357

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje: §


1. Sprawozdanie składane corocznie przez komornika z prowadzonej przez niego działalności, zwane dalej „sprawozdaniem”, składa się z części tabelarycznej, przedstawiającej dane z zakresu funkcjonowania kancelarii, ruchu spraw egzekucyjnych i stanu zaległości, a ponadto może zawierać część opisową, obejmującą wyjaśnienia i uwagi komornika odnoszące się do danych z części tabelarycznej. § 2.

1. W tabeli „Funkcjonowanie kancelarii” komornik wskazuje swoje imię i nazwisko, dane określające pełnione stanowisko, adres kancelarii, stan zatrudnienia, zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wysokość sumy ubezpieczenia i okres obowiązywania umowy, a ponadto dni i godziny przyjmowania interesantów.

2. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. W tabeli „Ruch spraw i stan zaległości” komornik umieszcza dane liczbowe odnośnie do wpływu spraw, pozostałości spraw z poprzedniego okresu, załatwienia spraw, pozostałości na okres następny, licytacji nieruchomości, spraw zawieszonych, przekazanych do sądu i oczekujących na wnioski stron.

2. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. W części tabelarycznej sprawozdania, w rubrykach „Dane” i „Dane liczbowe”, komornik jest obowiązany podać pełne dane odnoszące się do wszystkich kategorii informacji wymienionych w kolumnach „Rodzaj informacji”. Pod każdą z tabel komornik umieszcza datę i składa podpis. §

5. W części opisowej sprawozdania komornik może przedstawić wyjaśnienia i uwagi w odniesieniu do wszystkich danych zawartych w części tabelarycznej. W szczególności może wyjaśnić przyczyny różnic między stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim sprawozdaniu oraz wskazać okoliczności, które rzutują na skuteczność egzekucji i sposób funkcjonowania kancelarii. Ponadto komornik może zamieścić w części opisowej sprawozdania inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji nałożonych na niego ustawowych zadań. Pod częścią opisową sprawozdania komornik umieszcza datę i składa podpis. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 357 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 362 z 20032003-03-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2003 r. sygn. akt SK 9/02

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 361 z 20032003-03-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt K 28/02

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 360 z 20032003-03-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt P 11/02

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 359 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 358 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie ministra Zdrowia dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 356 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 355 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wymogów, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 354 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 353 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 352 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać polarymetry

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 351 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 350 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 349 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 348 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 347 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 346 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 345 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 344 z 20032003-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 343 z 20032003-03-10

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.