Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 454 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-28
Data wydania:2003-03-11
Data wejscia w życie:2003-04-12
Data obowiązywania:2003-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 454 z 2003


454

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, a także właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłaty świadczeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należności. § 2.


1. Uposażenie, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, wypłaca funkcjonariuszowi jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.

2. Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty, przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:

1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza;

2) jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe. § 3.

1. Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc.

2. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza prawa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby. § 4.

1. Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, zwane dalej „świadczeniami pieniężnymi”, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.

2. Âwiadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.

3. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funk-

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3458 —                Poz. 454


cjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, po otrzymaniu dokumentów określających wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi.

4. Termin wypłaty świadczeń pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w § 2 ust.

2. § 5.

1. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłaca się do rąk funkcjonariusza.

2. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza, na warunkach określonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem a funkcjonariuszem, nie wcześniej jednak niż w terminach, o których mowa w § 2—4. § 6.

1. Z uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, potrąceń dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.

2. Fakt dokonania potrącenia z uposażenia funkcjonariusza odnotowuje się na liście uposażeń. §

7. Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na piśmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) wobec pracowniczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych;

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza. § 8.

1. Potrąceń dokonuje się:

1) w związku z egzekucją należności: a) objętych sądowymi lub administracyjnymi tytułami wykonawczymi — na wezwanie komornika sądowego, organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym, b) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — na pisemne wezwanie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy, c) na podstawie odrębnych przepisów — na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej potrąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia;

2) w przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3, na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.

2. Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela, po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zobowiązania do zapłaty odszkodowania.


3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych;

2) uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

4. Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby,

2) zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,

3) rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego — stanowi rozkaz personalny. §

9. Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń, jeżeli rozkaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wydany po terminie wypłaty. § 10.

1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organizacyjnej właściwa komórka dotychczasowej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę:

1) jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopatrzeniu finansowym funkcjonariusza kwoty dokonanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłużenia oraz wysokość miesięcznych bieżących obciążeń uposażenia;

2) zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.

2. W przypadku zawieszenia lub przywrócenia wypłaty pełnego uposażenia właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na którego wezwanie dokonuje się potrąceń. §

11. Kwoty potrąceń właściwa jednostka organizacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariusza albo organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwanie są dokonywane potrącenia. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 454 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 468 z 20032003-03-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 467 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 466 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 465 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 464 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 463 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 462 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 461 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 460 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 459 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 458 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 457 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 456 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 455 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 453 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 452 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 451 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 450 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 449 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 678

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-12 poz. 1066

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-15 poz. 387

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 823

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-18 poz. 1100

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.