Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-03-11
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3847 —                Poz. 518


518

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „operatorze”, należy przez to rozumieć operatora systemu przesyłowego gazowego albo elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego gazowego albo elektroenergetycznego, a także przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła. § 2.

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące obrót paliwami stałymi lub ciekłymi oraz przez operatorów w odniesieniu do paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych za pomocą sieci, wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te paliwa, energię elektryczną lub ciepło — przy dołożeniu należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych ich dostaw z dostępnych źródeł.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;

2) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie: a) bezpieczeństwa lub obronności państwa, b) opieki zdrowotnej, c) telekomunikacji, d) edukacji. § 3.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do spraw gospodarki sporządza z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszeń:

1) operatorów systemu przesyłowego gazowego lub elektroenergetycznego — w odniesieniu do paliw gazowych i energii elektrycznej; ———————

1)

2) wojewodów — w odniesieniu do paliw stałych i ciekłych oraz ciepła.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem powinny być przekazywane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminach umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i bezpieczeństwa osób oraz zapobieżenie znacznym stratom materialnym.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) rodzaje paliw lub energii, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń;

2) odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć;

3) grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń;

4) czas trwania wnioskowanych ograniczeń;

5) ilość paliw stałych lub ciekłych planowanych do sprzedaży. §

4. Ograniczenia w poborze paliw gazowych oraz energii elektrycznej mogą dotyczyć odbiorców:

1) paliw gazowych, zamawiających co najmniej 10 000 m3 na dobę tych paliw;

2) energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW. § 5.

1. Operatorzy opracowują plany wprowadzania ograniczeń w poborze paliw gazowych oraz energii elektrycznej, a także w dostarczaniu ciepła, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 11 ust. 3 ustawy.

2. Plany wprowadzania ograniczeń w poborze paliw gazowych oraz energii elektrycznej, określające wielkości maksymalnego poboru dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania, podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

3. Plany i ich aktualizacje, o których mowa w ust. 2, podlegają:

1) uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli są opracowywane przez operatorów systemów przesyłowych gazowych albo elektroenergetycznych;

2) uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu przesyłowego, jeżeli są opracowywane przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych albo elektroenergetycznych.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

zamów dokument

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Przepisanie umowy z zakładem energetycznym

  Jesteśmy z mężem wspówłaścicielami nieruchomości (domek), istnieje zaległość za energię elektryczną dostarczaną do tej nieruchomości (2001r-2002r.). Umowa na (...)

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Opłaty karne za nielegalny pobór energii

  W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii?

 • Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

  Wystąpiłem o podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej do remontowanego budynku. Budynek był odłączony od 1,5 roku od dostaw energii elektrycznej, ponieważ nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 158

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1998-07-02 poz. 594

  Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.