Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-03-12
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3868 —                Poz. 525


525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Granicę morskiego portu w Dziwnowie od strony lądu ustala się, jak następuje: Poczynając od punktu granicznego nr 3276, położonego na zewnętrznej krawędzi główki wschodniego falochronu wejścia do portu, granica portu biegnie na południowy wschód, zewnętrzną (wschodnią) krawędzią tego falochronu, przez punkty graniczne nr 3279, 3230, 3231, 3277, 3278, do punktu granicznego nr 3319, położonego na przecięciu granicy portu z granicą działki ewidencyjnej nr 1/10 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów. Od punktu granicznego nr 3319 granica portu biegnie wschodnią krawędzią muru oporowego falochronu wschodniego, przez punkty graniczne nr 755, 754, 753, 752, 751, do punktu granicznego nr 750 położonego 6,10 m na północny zachód od końca muru oporowego. W punkcie granicznym nr 750 granica skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie krawędzią betonowej nawierzchni do punktu granicznego nr 749 oddalonego o 25,72 m od punktu granicznego nr

750. Dalej granica portu skręca na południowy wschód i krawędzią betonowej nawierzchni, przez punkt graniczny nr 748 dochodzi do punktu granicznego nr

747. W punkcie granicznym nr 747 granica portu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu granicznego nr 3691, położonego na północno-zachodnim narożniku podmurówki ogrodzenia Stacji Nautycznej Dziwnów. W punkcie granicznym nr 3691 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia Stacji Nautycznej do punktu granicznego nr 3692 położonego na południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia i dalej, przez punkt graniczny nr 761 do punktu granicznego nr

377. Punkt granicz———————

1)

ny nr 377 jest jednocześnie punktem granicy pasa technicznego wybrzeża morskiego. Dalej granica dochodzi do punktu granicznego nr 843, od którego wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 1/3, 1/4 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, przez punkt graniczny nr 762 dochodzi do punktu granicznego nr

378. W punkcie granicznym nr 378 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i dalej przez punkty graniczne nr 379, 857, 856, 855 dochodzi do punktu granicznego nr 911, położonego po zachodniej stronie wjazdu do portu, przy ulicy Osiedle Rybackie. Granica portu przechodzi do punktu granicznego nr 893 położonego po wschodniej stronie wjazdu do portu i dalej, przez punkty graniczne nr 892, 2769, 2770, 2772, 2773, dochodzi do punktu granicznego nr

870. Od punktu granicznego nr 870 granica portu biegnie wzdłuż granicy sąsiedniej działki ewidencyjnej nr 69/5 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, dochodzi do punktu granicznego nr 871, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt graniczny nr 2775 dochodzi do punktu granicznego nr

866. W punkcie granicznym nr 866 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr

935. W punkcie granicznym nr 935 granica portu zmienia kierunek na wschodni, przez punkty graniczne nr 934, 933, 932, 2951 dochodzi do punktu granicznego nr 931, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu granicznego nr

954. W punkcie granicznym nr 954 granica portu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ogrodzenia działki ewidencyjnej nr 98 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, przez punkt graniczny nr 2688 dochodzi do punktu granicznego nr 955, położonego na południowej granicy pasa drogowego ulicy Stefana ˚eromskiego. W punkcie granicznym nr 955 granica portu zmienia kierunek na wschodni i linią łamaną przebiega południową granicą ulicy Stefana ˚eromskiego, przez punkty graniczne nr 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616 dochodzi do punktu granicznego nr 1064 drogi wojewódzkiej nr 102, położonego u podnóża zachodniego nasypu mostu drogowego przez cieśninę Dziwnę. Dalej granica portu przechodzi przez drogę do punktu granicznego nr 1105 położonego u podnóża wschodniego nasypu mostu drogowego drogi wojewódzkiej nr

102. W punkcie granicznym nr 1105 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i łukiem, wschodnią granicą ulicy Juliusza Słowackiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, przez punkty graniczne nr 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098,

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Rozliczanie diet zagranicznych

  Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca (...)

 • Rozbudowa blisko granicy działki

  Planuję rozbudowę domu, część dobudówki chciałabym postawić od strony działki sąsiada, z tym, że są to użytki rolne. Zgodnie z moimi planami nowa część budynku (...)

 • Zasadzenie drzewa w granicach nieruchomości

  Czy sąsiad miał prawo posadzić świerki w odległości 0.5 metra od granicy działki od strony południowej? Świerki mają już ok. 4 m wysokości.

 • Wspólna ściana na granicy

  Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2709

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-16 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.