Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-03-14
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 2003


527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania, w tym dotyczące jego konstrukcji oraz sposobu przesyłania danych lub informacji w zakresie przemieszczania się statków rybackich. §


2. Urządzenie monitorowania powinno być urządzeniem samodzielnym, działającym niezależnie od innych urządzeń znajdujących się na statku rybackim oraz posiadającym własne zasilanie awaryjne. §

3. Urządzenie monitorowania powinno być skonstruowane w taki sposób, aby niezależnie od oddziaływania czynników zewnętrznych, a w szczególności:

1) kołysania o zmiennych amplitudach, kierunkach i przyspieszeniach drgań lub ———————

1)

2) zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, lub

3) obecności w tym urządzeniu soli oraz zawiesin, możliwe było kodowanie i przesyłanie danych oraz informacji dotyczących przemieszczania się statku rybackiego. § 4.

1. Urządzenie monitorowania powinno umożliwiać przesyłanie:

1) automatycznie oraz każdorazowo na żądanie pracownika okręgowego inspektoratu rybołówstwa morskiego obsługującego system satelitarnego monitorowania statków rybackich, w szczególności: a) danych identyfikujących urządzenie monitorowania: — numeru polskiego systemu satelitarnego monitorowania statków rybackich oraz — numeru urządzenia monitorowania nadanego w polskim systemie satelitarnego monitorowania statków rybackich; b) informacji o:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3876 —                Poz. 527


— pozycji statku rybackiego, określonej przez wskazanie długości i szerokości geograficznej wyrażonej w stopniach, minutach i dziesiętnych częściach minuty, z dokładnością do 500 m, w układzie współrzędnych geograficznych WGS-84, — dacie i godzinie ustalenia pozycji statku rybackiego, — kursie statku rybackiego nad dnem morza, — prędkości statku rybackiego nad dnem morza;

2) automatycznie informacji o: a) braku połączenia urządzenia monitorowania z satelitą, b) braku lub uszkodzeniu głównego zasilania urządzenia monitorowania, c) próbach mechanicznej ingerencji w urządzenie monitorowania.

2. Przesyłanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinno odbywać się w jednym pakiecie przesyłowym, w takich samych odstępach czasu. §

5. Urządzenie monitorowania powinno być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające wykonującemu rybołówstwo morskie:

1) zmianę danych identyfikujących urządzenie monitorowania, przesyłanych przez to urządzenie;

2) mechaniczną ingerencję w urządzenie monitorowania. §

6. Parametry techniczne poszczególnych elementów urządzenia monitorowania określa załącznik do rozporządzenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. (poz. 527)

PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA MONITOROWANIA Lp. Element urządzenia monitorowania Zakres częstotliwości pracy Transponder Inmarsat-C/GPS odstęp kanałowy 2 szybkość modulacji szybkość przesyłania danych Antena 3 rodzaj polaryzacja pokrycie sygnałem 4 5 6 7 Zasilanie Interfejs danych Protokół przesyłania danych Drugorzędne zasilanie bateryjne Inmarsat C GPS Parametr techniczny Rx 1525.0—1559.0 MHz Tx 1626.5—1660.5 MHz 1575.42 MHz co najmniej 12-kanałowy odbiornik GPS 2.5/5 kHz co najmniej 1 200 znaków na sekundę co najmniej Rx 600 bitów na sekundę Tx 600 bitów na sekundę Inmarsat-C/GPS dookólna kołowa G/T-23.7 dB/K oraz EIRP 7 dBW przy 5° elewacji +90° — –15° 10—36 VDC RS232 lub RS485 lub IRDA IP66 żywotność co najmniej 12 miesięcy

1

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

zamów dokument

Porady prawne

 • Sławojka jako urządzenie budowlane

  Została samowolnie wybudowana przy budynku gospodarczym sucha ubikacja na nieskanalizowanym dole kloacznym. Czy jednooczkowa ubikacja sucha związana z budynkiem mieszkalnym (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Warunki jakie muszą spełniać drogi i dojścia

  W wyniku podziału gruntu na cele budowlane zachodzi potrzeba wydzielenia z niego drogi dojazdowej łączących nowe działki z drogą publiczną. Jakie są minimalne i maksymalne (...)

 • Wymogi udziału w kursie

  Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do (...)

 • Wzniesienie budynku na cudzym gruncie

  Jakie roszczenia ma właściciel, na którego gruncie wzniesiono budynek bez jego pozwolenia?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-05-23 nr 131 poz. 27

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 812

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-05 poz. 813

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 637

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.