Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 609 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-16
Data wydania:2003-04-01
Data wejscia w życie:2003-05-01
Data obowiązywania:2003-04-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 609 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 65                — 4234 —                Poz. 609


609

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności Na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Lokal apteki zakładowej zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, zwany dalej „lokalem apteki”, powinien, z zastrzeżeniem ust. 3, stanowić organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

2. Materiały wykończeniowe zastosowane w lokalu apteki muszą spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej.

3. Pomieszczenie magazynowe apteki zakładowej przeznaczone do przechowywania: leków galenowych, materiałów łatwo palnych, płynów infuzyjnych, wyrobów medycznych, płynów żrących, surowców farmaceutycznych, opakowań szklanych oraz materiałów pomocniczych może być usytuowane w oddzielnej piwnicy lub suterenie, pod warunkiem, że jego odległość od pozostałych pomieszczeń apteki nie jest znaczna. § 2.

1. Poszczególne pomieszczenia apteki wyposaża się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

2. Pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, wyposaża się w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie. § 3.

1. Lokal apteki sporządzającej leki apteczne, leki recepturowe oraz wydającej leki gotowe i wyroby medyczne powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 50 m2.

2. Lokal apteki, o której mowa w ust. 1, powinien — bez względu na ilość pomieszczeń — pozwalać na wyraźne wyodrębnienie następujących funkcji:

1) komory przyjęć;

2) magazynowej;

3) ekspedycji;

4) administracyjnej i socjalnej;

5) recepturowej;

6) zmywalni z suszarką;

7) destylatorni. ———————

1)

3. Podstawowe wyposażenie lokalu apteki, o której mowa w ust. 1, stanowią:

1) stół ekspedycyjny;

2) szafy ekspedycyjne;

3) szafy magazynowe, regały i podesty;

4) biurko, szafy biurowe;

5) lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;

6) termometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne;

7) szafy metalowe na środki odurzające i psychotropowe;

8) stół recepturowy;

9) szafy recepturowe;

10) destylator;

11) wagi wielozakresowe;

12) szkło, naczynia, utensylia recepturowe. § 4.

1. Lokal apteki niesporządzającej leków recepturowych ani leków aptecznych powinien posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 20 m2.

2. Lokal apteki, o której mowa w ust. 1, powinien — bez względu na ilość pomieszczeń — pozwalać na wyraźne wyodrębnienie funkcji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1—4.

3. Podstawowe wyposażenie lokalu apteki, o której mowa w ust. 1, stanowią przedmioty wymienione w § 3 ust. 3 pkt 1—7. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk ———————

2) Niniejsze

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie typów aptek w zakładach karnych, określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycznych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami (Dz. U. Nr 38, poz. 167), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2003 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 609 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 612 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 611 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 610 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 608 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 607 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w zakresie kontroli weterynaryjnej w przypadku wprowadzania i wyprowadzania towarów do składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 606 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie upoważnienia wojewódzkich inspektorów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 605 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 604 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie książeczki żeglarskiej i opłat za jej wystawienie

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 603 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 602 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 601 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 600 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 20032003-04-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 598 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 596 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 595 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 594 z 20032003-04-16

  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

zamów dokument

Porady prawne

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Zakładanie NZOZ

  Jestem magistrem rehabilitacji. Chcę otworzyć gabinet rehabilitacji (różnych terapii). Chciałbym podpisać kontrakt z NFZ. Dysponuję "wykazem dokumentów, które składa (...)

 • Dokumentacja medyczna w przychodni

  Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom?

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

  Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1770

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 7

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.