Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-18
Data wydania:2003-04-02
Data wejscia w życie:2003-05-03
Data obowiązywania:2003-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4281 —                Poz. 626


626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „analizatorze wydechu”, należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy służący do pomiaru zawartości alkoholu etylowego (etanolu) w powietrzu wydychanym przez człowieka;

2) „plateau”, należy przez to rozumieć stałą w czasie wartość stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu osiąganą w określonej fazie wydechu, wyrażającą zawartość etanolu w wydychanym powietrzu;

3) „błędach granicznych dopuszczalnych”, należy przez to rozumieć wartości skrajne błędu analizatora wydechu dopuszczone przez wymagania;

4) „odchyleniu standardowym eksperymentalnym”, należy przez to rozumieć parametr s charakteryzujący rozrzut wyników serii n pomiarów określonego stężenia masowego etanolu, opisany wzorem:

3) sygnalizację gotowości do przyjęcia próbki wydychanego powietrza;

4) kontrolę ciągłości wydechu potwierdzanej sygnałem dźwiękowym;

5) wydruk danych dotyczących pomiaru, w tym wartości liczbowej jego wyniku.

2. Analizator powinien być wyposażony w wymienne jednorazowe ustniki, w indywidualnych higienicznych opakowaniach.

3. Analizator może być wyposażony w urządzenie dające możliwość automatycznego przeprowadzenia sprawdzenia poprawności wskazań za pomocą wzorca dołączonego do analizatora lub stanowiącego jego element. § 3.

1. Analizator podaje wynik pomiaru w miligramach etanolu na litr wydychanego powietrza (mg/l).

2. Wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego analizatora powinna wynosić 0 mg/l.

3. Wartość górnej granicy zakresu pomiarowego analizatora powinna być nie mniejsza niż 1,50 mg/l i nie większa niż 3,00 mg/l.

4. Dla stężeń nieprzekraczających 0,05 mg/l analizator może wskazywać 0 mg/l. w którym xi oznacza wynik i-tego pomiaru, a x — średnią arytmetyczną n rozważanych wyników;

5) „wzorcu”, należy przez to rozumieć mieszaninę par etanolu z innymi gazami, w szczególności z powietrzem lub azotem, dwutlenkiem węgla i parą wodną, służącą do wzorcowania lub sprawdzania poprawności wskazań analizatorów wydechu. § 2.

1. Analizator wydechu, zwany dalej „analizatorem”, powinien w szczególności posiadać urządzenia zapewniające:

1) automatyczną kontrolę prawidłowego działania analizatora przed i po każdym pomiarze;

2) automatyczne zerowanie wskazania przed każdym pomiarem; ———————

1)

5. Analizator powinien sygnalizować:

1) przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego, przez wyświetlenie: odpowiedniego komunikatu lub wartości górnej granicy z informacją słowną „więcej niż” lub znakiem „>”;

2) wystąpienie zakłóceń w przebiegu wydechu, w szczególności spadek strumienia objętości poniżej 6 l/min (0,1 l/s).

6. Rozdzielczość analizatora w trakcie użytkowania powinna wynosić 0,01 mg/l. § 4.

1. Wartość liczbowa wyniku pomiaru powinna być wyświetlana w postaci szeregu cyfr o wysokości nie mniejszej niż 5 mm.

2. Obok wartości liczbowej wyniku pomiaru powinna być zamieszczona nazwa lub oznaczenie jednostki miary, przy czym wysokość użytych liter powinna wynosić co najmniej 3 mm.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, oznaczenia identyfikacyjne analizatora, data i godzina pomiaru

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 632 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 631 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 630 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 629 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 627 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20032003-04-18

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

zamów dokument

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

  Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe?

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

 • Udziały w drodze wspólnej

  Działkę o powierzchni ok 1 ha podzielono na kilka działek budowlanych o różnych /nierównych sobie/ powierzchniach. Dojazd z drogi publicznej do tych nowych działek (...)

 • Sposób rozbudowy domu

  Czy są jakieś przepisy określające sposób rozbudowy domu? Chodzi mi o to, że na dużej działce stoi dom, zagospodarowanie przestrzenne miasta na tej i innych działkach (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.