Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-10
Data wydania:2003-04-14
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2003-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5288 —                Poz. 724


724

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności wykazanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zwanych dalej „wnioskodawcami.” §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, rozumie się przez to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. § 3.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, Minister Finansów może zobowiązać wnioskodawcę, w drodze postanowienia, do przystąpienia do testu umiejętności.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się szczegółowy zakres testu umiejętności, który ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy posiadanymi przez wnioskodawcę a wymaganymi kwalifikacjami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535). § 4.

1. O terminie oraz miejscu przeprowadzenia testu umiejętności Minister Finansów powiadamia wnioskodawcę, w drodze postanowienia, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

2. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu umiejętności w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do wydania odmownej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Wnioskodawca, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczo———————

1)

nym terminie, może wystąpić do Ministra Finansów w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu przeprowadzenia testu umiejętności.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Minister Finansów wyznacza nowy termin przeprowadzenia testu umiejętności i zawiadamia o nim wnioskodawcę, w drodze postanowienia, nie później niż na 7 dni przed tym terminem. §

5. Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Ministra Finansów. § 6.

1. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim w formie pisemnej.

2. Przed przystąpieniem do testu umiejętności wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

3. W czasie testu umiejętności wnioskodawca może korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

4. W czasie trwania testu umiejętności wnioskodawca może opuścić salę jedynie po uzyskaniu zgody Komisji i przekazaniu pracy egzaminacyjnej.

5. Komisja może wykluczyć wnioskodawcę z testu umiejętności, jeśli podczas jego trwania korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się materiałami pomocniczymi, innymi niż określone w ust. 3, lub w inny sposób zakłócał przebieg testu umiejętności. Wykluczenie z testu umiejętności jest jednoznaczne z niezdaniem testu. § 7.

1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań sytuacyjnych i trwa nie dłużej niż 3 godziny.

2. Każde pytanie testu jednokrotnego wyboru jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa — dwa punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa — minus jeden punkt;

3) brak odpowiedzi — zero punktów.

3. Wynik testu jednokrotnego wyboru stanowi sumę punktów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 732 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 730 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 729 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 727 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 725 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 723 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 721 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 720 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 719 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 718 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 717 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 716 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 715 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 728 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 781

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-05 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-22 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.