Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 765 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nimi dokumentacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-13
Data wydania:2003-04-25
Data wejscia w życie:2003-05-13
Data obowiązywania:2003-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 765 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 83                — 5528 —                Poz. 765


765

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nim dokumentacji Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1956) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się wzór sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatora nakładów inwestycyjnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Dokumentację składaną przez operatora wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 1, stanowią: ———————

1)

1) zestawienie obrotów i sald kont analitycznych, na których zewidencjonowano operacje związane z wytworzeniem lub ulepszeniem oraz nabyciem środków trwałych lub środków trwałych w budowie, za okres, którego dotyczy sprawozdanie;

2) kopie umów, na podstawie których nastąpiło nabycie środków trwałych lub środków trwałych w budowie, za okres, którego dotyczy sprawozdanie;

3) dane dotyczące rodzaju, zakresu i wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez podmiot powiązany, na rozliczenie których wyraził on operatorowi zgodę, wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 1 i 2, dotyczącą podmiotu powiązanego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Minister Infrastruktury: M. Pol

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 765 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 773 z 20032003-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 20032003-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 771 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 770 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 768 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 767 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 766 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 764 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 763 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 762 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 761 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 760 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 759 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 758 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

zamów dokument

Porady prawne

 • Rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną

  W trakcie postępowania o zniesienie współwłasności (2 wspólwłaścicieli) Sąd wydał postanowienie o zakazie czynienia nakładów na współwłasność. Mimo to, jeden (...)

 • Opłata za wydanie billingu

  Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, (...)

 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

 • Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

  Przedsiębiorstwo państwowe, które powstało w 1990 roku z podziału jednego dużego przedsiębiorstwa na 3 mniejsze, jest w likwidacji od 1993 roku. Obecnie pozostało (...)

 • Pozew o zwrot nakładów

  Jako likwidator przedsiębiorstwa państwowego zamierzam wnieść pozew przeciw urzędowi miasta o zwrot nakładów poniesionych na budynki posadowione na gruncie stanowiącym (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-08-06 nr 260 poz. 8

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień (...)

 • Legislacja UE z 2005-03-22 nr 75 poz. 65

  Decyzja wspólnego Komitetu nr 31/2005 ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (...)

 • Legislacja UE z 2004-12-22 nr 374 poz. 73

  Decyzja nr 30/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (...)

 • Legislacja UE z 2007-02-06 nr 32 poz. 198

  Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1956

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.