Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-17
Data wydania:2003-04-24
Data wejscia w życie:2003-06-01
Data obowiązywania:2003-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 2003


Strona 1 z 7
792

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „AW” — rozumie się przez to Agencję Wywiadu;


2) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” — rozumie się przez to ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1));

4) „postępowaniu sprawdzającym” — rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. ———————

1)

§ 2.

1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w AW.

2. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Postępowanie sprawdzające w stosunku do kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przeprowadza Pełnomocnik Ochrony AW. § 3.

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna przyjęcie, przez jednostkę organizacyjną AW właściwą w sprawach osobowych, pisemnego podania o przyjęcie do służby w AW.

2. Jednostka organizacyjna AW, o której mowa w ust. 1, może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie przerwać w każdym czasie bez podania przyczyn, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

Dziennik Ustaw Nr 86                — 5719 —

2) badaniu psychofizjologicznemu;

3) badaniu psychotechnicznemu;                Poz. 792


§ 4.

1. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza jednostce organizacyjnej AW, o której mowa w § 3 ust. 1, następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

6) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

2. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w celu ustalenia przydatności kandydata do służby w AW, motywacji do jej podjęcia oraz poznania jego cech osobowych.

2. Ocenę stopnia przydatności kandydata do służby w AW zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt

1.

3. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1, kandydat okazuje, na żądanie, dowód osobisty. § 6.

1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat podlega badaniom psychologicznym oraz lekarskim mającym na celu ustalenie jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW.

2. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w AW następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez komisję lekarską podległą Szefowi AW zgodnie z przepisami o zasadach oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w AW, trybie orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybie postępowania komisji lekarskich w tych sprawach. §

7. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w AW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany:

1) egzaminowi sprawności fizycznej;

4) innym badaniom i czynnościom mającym na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku. §

8. Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności może spowodować odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. § 9.

1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się oceną predyspozycji kandydata do służby w AW.

2. Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w AW bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wiek kandydata;

2) poziom lub kierunek jego wykształcenia;

3) znajomość języków obcych;

4) umiejętność obsługi komputera;

5) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

3. Końcową ocenę predyspozycji kandydata do służby w Agencji Wywiadu zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt

1. § 10.

1. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do służby w AW, zawiadamia się o możliwości przyjęcia do służby w AW.

2. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywną oceną predyspozycji do służby w AW, zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w AW. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1486), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 804 z 20032003-05-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 803 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 801 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 800 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 799 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 798 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 796 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20032003-05-17

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

  Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza (...)

 • Powrót policjanta do służby

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie dotyczącej funkcjonariuszy Policji ponownie zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 3 w związku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1756

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1486

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.