Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-17
Data wydania:2003-04-24
Data wejscia w życie:2003-06-01
Data obowiązywania:2003-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 2003


Strona 1 z 8
794

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.


Dziennik Ustaw Nr 86                — 5728 —

8) dbałość o stosunki międzyludzkie;

9) odporność na presję;

10) zarządzanie zasobami materialnymi.                Poz. 794


§

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” — ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) „bezpośredni przełożony” — przełożonego, zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

3) „wyższy przełożony” — kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu, dyrektora administracyjnego wywiadu, zastępcę Szefa Agencji Wywiadu sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Agencji Wywiadu, Szefa Agencji Wywiadu;

4) „kierownik jednostki organizacyjnej” — również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu. § 3.

1. Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) efektywność służby;

2) kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną;

3) umiejętność oceny sytuacji;

4) znajomość służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej — w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) przekazywanie zadań;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

3. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:

1) 5 — poziom wysoki;

2) 4 — poziom powyżej przeciętnej;

3) 3 — poziom przeciętny;

4) 2 — poziom poniżej przeciętnej;

5) 1 — poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej. § 5.

1. Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 4, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:

1) sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;

2) przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Agencji Wywiadu.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową. § 6.

1. Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, w terminach określonych w art. 53 ust. 1 ustawy.

2. Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1) w przypadku zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej — pierwszemu opiniowaniu służbowemu po upływie 12 miesięcy służby stałej;

2) przed mianowaniem, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Agencji Wywiadu albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii służbowej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

3) w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;

4) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 804 z 20032003-05-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 803 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 801 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 800 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 799 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 798 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 796 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20032003-05-17

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1536

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-24 poz. 1449

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-11 poz. 334

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.