Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 808 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-20
Data wydania:2003-05-13
Data wejscia w życie:2003-06-04
Data obowiązywania:2003-05-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 808 z 2003


Strona 1 z 2
808

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok. §


2. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządowi:

1) wojewódzkiemu — na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 4—6 ustawy;

2) powiatowemu — na realizację zadań określonych w art. 12, art. 13, art. 26, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 38 oraz art. 40 i 41 ustawy. §

3. Wysokość środków Funduszu dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań wymienionych ———————

1)

w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Sw — roczna wysokość środków Funduszu dla województwa w przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu, F — kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.

Bw — liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie w, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „GUS”, l — liczba województw,

Nw — liczba osób niepełnosprawnych w województwie w, gdzie: Nw = Ndw + Nmw

Dziennik Ustaw Nr 88                — 5923 —                Poz. 808


Ndw — liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w województwie w, gdzie: Ndw = Dw x bd Dw — liczba osób w wieku 15 lat i więcej w województwie w na podstawie dostępnych danych GUS, bd — wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w województwie w według dostępnych danych GUS, Nmw — liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0—14 lat w województwie w, gdzie: Nmw = Mw x am Mw — liczba dzieci w wieku 0–14 lat w województwie w na podstawie dostępnych danych GUS, częstości niepełnoam — wskaźnik sprawności orzeczonej wśród osób w wieku 0—14 lat w kraju według dostępnych danych GUS, Hw — środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa w wyliczone według wzoru:, Hw = Uw × K Uw — liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, K — kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej, ustalona przez Zarząd Funduszu na podstawie danych z 2002 r. będąca ilorazem kwoty wydatkowanej na koszty działalności zakładów aktywności zawodowej i liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w tych zakładach.

Sp — roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu, R — kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Bp — liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS, L — liczba powiatów,

Np — liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p, gdzie: Np = Ndp + Nmp Ndp — liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p, gdzie: Ndp = Dp x ad ad — wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp — liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS, Nmp — liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0—14 lat w powiecie p, gdzie Nmp = M p x am Mp — liczba dzieci w wieku 0—14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS, am — wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0—14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS, Zp — kwota zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez powiat p do dnia 31 grudnia 2002 r., przypadających do zapłaty w danym roku, Wp — środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej na 2003 r. i lata następne dla powiatu p wyliczone według wzoru: Wp = Up × T Up — liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

§

4. Wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

T — kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 808 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 818 z 20032003-05-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. sygn. akt SK 38/02

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 817 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie kierowania ubezpieczonych na badania diagnostyczne poza granicami kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 816 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 815 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 814 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 813 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 812 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek jednostkowych oraz sposobu dokonywania wpłat do Funduszu Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 811 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaświadczenia o złomowaniu statku polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 810 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 809 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 807 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby postępowania antydumpingowego

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 806 z 20032003-05-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki

  Czy można zasądzić odsetki z tytułu niespłaconej pożyczki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych? Ustawa i rozporządzenia dotyczące rehabilitacji (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.