Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-30
Data wydania:2003-05-15
Data wejscia w życie:2003-06-14
Data obowiązywania:2003-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6571 —                Poz. 893


893

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów Na podstawie art. 89a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów dla wszystkich specjalności, w zakresie:

1) bazy dydaktycznej;

2) liczby i kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie specjalizacyjne;

3) sposobu realizacji programu nauczania;

4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. § 2.

1. Ustala się następujące standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, zwane dalej „standardami”, dla wszystkich specjalności — dotyczące bazy dydaktycznej w jednostkach szkolących:

1) jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób specjalizujących się, a w szczególności: a) sale wykładowe, b) sale ćwiczeń, c) sale seminaryjne, d) pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę, zwane dalej „pracowniami specjalistycznymi”, e) pracownie informatyczne, f) bibliotekę i czytelnię wyposażone w zalecane w programie specjalizacji piśmiennictwo, g) dostęp do Internetu;

2) jednostka szkoląca zapewnia, odpowiednie do liczby osób specjalizujących się, miejsca odbywania kursów oraz staży kierunkowych, uwzględniające właściwy sposób wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do kształtowania umiejętności praktycznych objętych programem danej specjalizacji; ———————

1)

3) staże kierunkowe oraz kursy organizowane poza strukturą jednostki szkolącej odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a podmiotem prowadzącym te formy zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

2. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności analityka farmaceutyczna:

1) jednostka szkoląca zapewnia następujące pracownie specjalistyczne dostosowane do liczby osób specjalizujących się: a) pracownię analizy chemicznej, b) pracownię analizy instrumentalnej, c) dostęp do pracowni mikrobiologicznej;

2) jednostka szkoląca zapewnia specjalistyczną aparaturę do realizacji programu specjalizacji w zakresie: a) analizy jakościowej i klasycznej analizy ilościowej, b) chromatograficznych metod rozdzielania i oznaczania substancji czynnych i zanieczyszczeń, c) metod spektroskopowych stosowanych w analizie farmaceutycznej, d) metod rozdzielczych stosowanych w analizie farmaceutycznej, e) analizy leków i metabolitów w materiale biologicznym.

3. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności farmacja apteczna:

1) jednostka szkoląca zapewnia następujące pracownie specjalistyczne dostosowane do liczby osób specjalizujących się: a) pracownię leku recepturowego, b) laboratorium badania dostępności farmaceutycznej leku, c) pomieszczenia do pracy aseptycznej;

2) jednostka szkoląca zapewnia specjalistyczną aparaturę do realizacji programu specjalizacji w zakresie biofarmacji, farmakokinetyki, przygotowywania leków recepturowych oraz oceny jakości postaci leku i dostępności farmaceutycznej.

4. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności farmacja szpitalna:

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 894 z 20032003-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 892 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 891 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 890 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 889 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 888 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 887 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 886 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 885 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.