Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-08
Data wydania:2003-12-15
Data wejscia w życie:2004-01-23
Data obowiązywania:2004-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2004


8

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu

Dziennik Ustaw Nr 1                — 19 —                Poz. 8


strowania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dotyczący rozpowszechniania audycji na obszarze gminy (miasta) położonej na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, może zezwolić na rozpowszechnianie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu.”;

upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 164, poz. 1351) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych przedstawiają dyrektorom terenowych oddziałów Telewizji Polskiej oraz prezesom zarządów spółek radiofonii regionalnej, w terminie 5 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wnioski o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.”;

2) w § 7 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Telewizja Polska i spółki radiofonii regionalnej w terminie 7 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast poinformują pisemnie pełnomocników komitetów wyborczych o:”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego złożony w terminie 3 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zareje-

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli obszary emitowania, o których mowa w § 14 ust. 1, obejmują więcej niż jeden program regionalny Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, pełnomocnik komitetu wyborczego wskazuje w terminie 5 dni od upływu terminu na zgłaszanie do zarejestrowania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w którym z programów regionalnych będą rozpowszechniane audycje wyborcze.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20042004-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

zamów dokument

Porady prawne

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Sponsoring a działalność reklamowa

  Jaka jest różnica na gruncie obowiązującego prawa pomiędzy działalnością reklamową firmy a jej działaniami sponsorskimi?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 513

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-14 poz. 1146

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-27 poz. 917

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.