Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 103                — 7396 —                Poz. 1086


1086

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażania statków w System Automatycznej Identyfikacji2) Na podstawie art. 16a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i 899) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Statki pasażerskie, niezależnie od pojemności, oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później, podlegają wymaganiom wyposażenia w System Automatycznej Identyfikacji (AIS).

2. Statki pasażerskie niezależnie od pojemności oraz wszystkie inne statki o pojemności brutto 300 i powyżej, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., po———————

1)

winny być wyposażone w System Automatycznej Identyfikacji (AIS) w następujących terminach:

1) statki pasażerskie — nie później niż z dniem 1 lipca 2004r.;

2) zbiornikowce — nie później niż od daty pierwszego przeglądu dla wydania certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2003 r., jednak nie później niż z dniem 1 lipca 2004r.;

3) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o pojemności brutto 50 000 i powyżej — nie później niż do dnia 1 lipca 2004 r.;

4) statki inne niż pasażerskie lub zbiornikowce o pojemności brutto 300 i powyżej, jednak mniej niż 50 000 — nie później niż od daty pierwszego przeglądu dla wydania certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia przypadającego po dniu 1 lipca 2004 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2004 r. §

2. Zwalnia się od obowiązku wyposażania w Automatyczny System Identyfikacji (AIS) statki pasażerskie o pojemności brutto poniżej 300, odbywające podróże w żegludze krajowej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 1993/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002). Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Ryczałt a ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą (Ryczałt + VAT). Mam ewidencję środków trwałych o dużej wartości. Czy przy małych wartościach narzędzi i maszyn od 1500 do (...)

 • Zmiana harmonogramu czasu pracy

  Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Zatrudniam do 20 pracowników. Pracownik ma wyznaczony dzień jako dzień wolny od pracy czwartek. Zwrócił sią (...)

 • Ewidencja wyposażenia w firmie

  Czy nabywając urządzenia peryferyjne do komputera - drukarkę, nowy monitor, skaner itp. jestem obowiązany wprowadzać te urządzenia do ewidencji wyposażenia firmy. Każde (...)

 • Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

  Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy, to czy w regulaminie pracy koniecznie musi znaleźć się kodeksowe sformułowanie, że obowiązuje (...)

 • Zmiana systemu czasu pracy

  W mojej firmie mam wprowadzony dla kilku pracowników system równoważny czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy pracują w systemie podstawowym. Od nowego roku chciałabym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1208

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Legislacja UE z 2004-07-03 nr 234 poz. 9

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów (...)

 • Legislacja UE z 2005-08-05 nr 204 poz. 21

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-01 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.