Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1139 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-07
Data wydania:2004-04-23
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1139 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 107                — 7671 —                Poz. 1139


1139

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:

1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3));

4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska;

6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1—5. §

2. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywa————————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

nych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:

1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;

2) poleceń zapłaty;

3) czeków rozrachunkowych;

4) innych form rozliczeń bezgotówkowych. § 3.

1. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie prowadzonych rachunków;

2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu: a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, b) innych form rozliczeń bezgotówkowych;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. §

4. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:

1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;

2) polecenia zapłaty;

3) czeki;

4) inne formy rozliczeń pieniężnych. §

5. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa. §

6. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1139 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1138 z 20042004-05-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1137 z 20042004-05-07

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1136 z 20042004-05-07

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 1135 z 20042004-05-07

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

 • Legislacja UE z 2007-06-26 nr 164 poz. 4

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 884/2006 ustanawiające szczegółowe zasady (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1787

 • Legislacja UE z 2005-06-24 nr 164 poz. 8

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 411/88 w sprawie metody i stopy procentowej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.