Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 100 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-27
Data wydania:2003-12-31
Data wejscia w życie:2004-02-11
Data obowiązywania:2004-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 100 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 11                — 485 —                Poz. 100


100

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1) z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym Na podstawie art. 90 ust. 4f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz innych niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych szkół artystycznych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, zwanych dalej „szkołami”. §

2. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią bieżące wydatki ustalone dla szkół artystycznych tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole. § 3.

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej „organem prowadzącym”, składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. ———————

1)

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

3. Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.

4. W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. § 4.

1. Szkoła sporządza i przekazuje ministrowi, za pośrednictwem Centrum, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego miesiąca.

2. Przekazanie przez szkołę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania szkole kolejnej raty dotacji za dany miesiąc.

3. Centrum przekazuje kolejną ratę dotacji w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną przez szkołę w rozliczeniu, o którym mowa w ust.

1. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.

Minister Kultury: W. Dąbrowski ———————

3) Niniejsze

rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji średnim szkołom artystycznym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych (Dz. U. Nr 127, poz. 587), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117, poz. 759).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 100 z 2004 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-03 poz. 1091

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-05 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.