Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1170 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-13
Data wydania:2004-05-11
Data wejscia w życie:2004-05-13
Data obowiązywania:2004-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1170 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7766 —                Poz. 1170


1170

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) zarządza się, co następuje: §


1. Do podjęcia studiów, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zwanych dalej „studiami zawodowymi”, uprawnia świadectwo lub dyplom:

1) w przypadku pielęgniarki: a) pięcioletniego liceum medycznego, b) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, c) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, d) trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki;

2) w przypadku położnej: a) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej, b) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej. §

2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:

1) w stosunku do pielęgniarek: a) trzy semestry lub 1 633 godziny — dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później, b) pięć semestrów lub 3 000 godzin — dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81, c) trzy semestry lub 2 410 godzin — dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych, ———————

1)

d) dwa semestry lub 1 984 godziny — dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, e) dwa semestry — dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych;

2) w stosunku do położnych: a) trzy semestry lub 1 479 godzin — dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych, b) dwa semestry lub 1 086 godzin — dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych. § 3.

1. Szkoła wyższa jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom studiów zawodowych prowadzonych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie były niższe niż studiów zawodowych prowadzonych w systemie dziennym.

2. Program nauczania na studiach zawodowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych, ustala uczelnia, uwzględniając różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo dla poziomu zawodowego określanymi w odrębnych przepisach oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio w szkołach, o których mowa w §

1.

3. Program nauczania obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33 % całości programu i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości programu.

4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50 % wymiaru tych zajęć i praktyk, mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.

5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4,

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1170 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1171 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1169 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1168 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1167 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1166 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1165 z 20042004-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 420

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształtujących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-06 poz. 770

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-10 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-18 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.