Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-26
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-06-10
Data obowiązywania:2004-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 6

Dziennik Ustaw Nr 118                — 8324 —                Poz. 1234


§ 6.

1. Standardy jakościowe cyfrowych łączy telekomunikacyjnych określa się za pomocą:

1) bitowej stopy błędów, zwanej dalej „BER”;

2) sekundy z błędem, zwanej dalej „ES”;

3) sekundy ze znaczącym błędem, zwanej dalej „SES”.


2. Wartość maksymalna BER dla łącza cyfrowego wynosi 10–6.

3. Wartości ES i SES pozwalające na przekazanie cyfrowego łącza telekomunikacyjnego do eksploatacji oraz maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego łącza telekomunikacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Długość łącza Długość okresu niedostępności L ≤ 500 km 20 × 10–4

§ 7.

1. Dostępność cyfrowych łączy dzierżawionych klasy standardowej w zależności od ich długości (L) określa się przez wyznaczenie maksymalnej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności dla pojedynczego łącza, średniej długości okresu niedostępności i liczby okresów niedostępności wszystkich łączy tej klasy wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych oraz przez maksymalny czas odtwarzania usługi.

2. Ustala się średnią długość okresu niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym: 500 km < L ≤ 1000 km 40 × 10–4 1000 km < L 60 × 10–4

3. Ustala się maksymalną długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika:

Długość łącza Długość okresu niedostępności

L ≤ 500 km 99 × 10–4

500 km < L ≤ 1000 km 146 × 10–4

1000 km < L 193 × 10–4

4. Ustala się średnią liczbę okresów niedostępności wszystkich cyfrowych łączy telekomunikacyjnych klasy standardowej, wydzierżawianych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w roku kalendarzowym: Długość łącza Liczba okresów niedostępności L ≤ 500 km 99 500 km < L ≤ 1000 km 141 1000 km < L 183

5. Ustala się maksymalną liczbę okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego cyfrowego łącza telekomunikacyjnego klasy standardowej, dzierżawionego przez użytkownika: L ≤ 500 km 501 500 km < L ≤ 1000 km 559

Długość łącza Liczba okresów niedostępności

1000 km < L 617

6. Maksymalny czas odtwarzania usługi w przypadku łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki lub awarii. 8.

1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny być możliwie szczegółowo rozdzielone na poszcze-

gólne elementy składowe usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych i powinny składać się w szczególności z:

1) jednorazowej opłaty z tytułu zestawienia łącza telekomunikacyjnego;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1243 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1242 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1240 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1239 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1238 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1237 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1235 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1233 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1232 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1231 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1230 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1229 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-02 poz. 1308

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Legislacja UE z 2008-01-18 nr 15 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.