Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-26
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-06-10
Data obowiązywania:2004-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 2004


Strona 1 z 3
1236

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, ogłasza się co najmniej w jednym prasowym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, a jeżeli przetarg dotyczy ———————


1)

jedynie określonych obszarów — co najmniej w jednym prasowym dzienniku lokalnym ukazującym się na obszarach, których przetarg dotyczy, oraz w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

2. W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przeznaczenie zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem;

2) wartości graniczne zakresu częstotliwości, o którym mowa w pkt 1;

3) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

4) rodzaj usługi telekomunikacyjnej, służby radiokomunikacyjnej lub sieci, w której częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

Dziennik Ustaw Nr 118                — 8334 —                Poz. 1236


diokomunikacyjnej, w której będą wykorzystywane, — oznaczenie wartości granicznych zakresu częstotliwości,

5) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

6) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz wysokość opłaty za nią;

7) miejsce, formę oraz termin złożenia oferty;

8) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być krótszy niż 45 dni od dnia udostępnienia dokumentacji przetargowej. §

2. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”, zwraca bez otwierania. § 3.

1. W dokumentacji przetargowej w zakresie:

1) warunków, jakie powinien spełniać uczestnik przetargu, określa się wymagania: a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2, b) złożenia dokumentów potwierdzających formę prawną oraz kondycję finansową uczestnika przetargu, c) złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego — wymóg ten dotyczy uczestnika przetargu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić działalność polegającą na eksploatacji sieci publicznej lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w takiej sieci, d) wniesienia wadium w wysokości, terminie oraz w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu, e) podania informacji o numerze rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium, f) nabycia dokumentacji przetargowej, g) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, zamieszcza się: a) opis sposobu przygotowania oferty, b) określenie zawartości oferty, którą w szczególności stanowi: — opis przeznaczenia zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych, okres ich rezerwacji, wskazanie obszaru, na którym będą wykorzystywane, oraz określenie rodzaju służby ra-

c) wykaz dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b, d) obowiązek złożenia wniosku o dokonanie rezerwacji częstotliwości;

3) kryteriów oceny ofert, zamieszcza się: a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 12 ust. 4, oraz ich punktową ocenę, b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać uczestnik przetargu w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert, c) określenie minimum kwalifikacyjnego, d) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może również zawierać warunki prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania zasobów częstotliwości, w tym:

1) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości;

2) określenie mocy promieniowania lub mocy wyjściowej nadajnika;

3) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej, rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania. § 4.

1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową, może, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa URTiP z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes URTiP niezwłocznie przekazuje treść wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania podmiotom, które nabyły dokumentację przetargową oraz podały adres do przekazywania takich informacji. Wyjaśnienie to jest wiążące dla uczestników przetargu.

3. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”.

4. Przekroczenie terminu określonego w ust. 1 skutkuje odmową udzielenia wyjaśnienia treści dokumentacji. § 5.

1. Prezes URTiP, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści dokumentacji przetargowej może, nie później niż na 12 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zorganizować zebranie podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1236 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1243 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1242 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1241 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1240 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1239 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1238 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1237 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1235 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1234 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1233 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1232 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1231 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1230 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1229 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 1228 z 20042004-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1973

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-28 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 835

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-16 poz. 146

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń, przydzielania częstotliwości oraz dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.

 • Legislacja UE z 2004-10-30 nr 328 poz. 91

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1910/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie 70. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.