Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1309 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-02
Data wydania:2004-05-07
Data wejscia w życie:2004-06-17
Data obowiązywania:2004-06-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1309 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 125                — 8802 —                Poz. 1309


1309

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Uwzględnianie potrzeb obronności państwa w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu zapewnienie warunków do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:

1) utrzymanie potencjału obronnego państwa;

2) zapewnianie warunków do funkcjonowania sił zbrojnych w okresie pokoju oraz do działania w razie agresji militarnej;

3) zapewnienie warunków do przyjęcia, rozmieszczenia, zaopatrywania i funkcjonowania sojuszniczych sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zapewnianie funkcjonowania gospodarki państwa w razie agresji militarnej, w tym ewakuacji ludności i elementów materialnych gospodarki;

5) tworzenie warunków umożliwiających lokalizację, realizację i adaptację obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronne.

2. Uwzględnianie potrzeb bezpieczeństwa państwa w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu przygotowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym, w szczególności przez zapewnienie warunków do:

1) reagowania na: a) zagrożenia zdrowia i życia ludzi, b) katastrofy i klęski żywiołowe, c) zagrożenia gospodarczego i ekonomicznego funkcjonowania państwa, d) przestępczość i akty terroryzmu;

2) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) ochrony bezpieczeństwa powszechnego;

4) wykonywania zadań z zakresu ochrony: osób, obiektów, zabytków i urządzeń;

5) ochrony granicy państwa;

6) wykonywania zadań dotyczących uchodźców i azylantów. § 2.

1. Właściwe organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa zgłaszają potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w zagospodarowaniu przestrzennym przez:

1) składanie wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w zakresie dostosowania ustaleń tych projektów do wymagań wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, opiniują projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności w zakresie:

1) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

2) ograniczeń w zabudowie i przebywaniu ludzi, wynikających z funkcjonowania obecnego jak i planowanego przeznaczenia terenu oraz istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

4) warunków ochrony obiektów ważnych i szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa w szczególności w zakresie:

1) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 125, poz. 1309 z 2004 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.