Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1328 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-03
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1328 z 2004


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 127                — 8985 —                Poz. 1328


1328

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie, w Sądzie Rejonowym w Lublińcu,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie: a) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, b) w Sądzie Rejonowym w Ełku — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Olecku,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Szamotułach — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Obornikach,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Przysusze — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szydłowcu,

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku, w Sądzie Rejonowym w Bytowie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Miastku,

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach, w Sądzie Rejonowym w Suwałkach — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sejnach — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)). §

2. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Lublinie;

2) w Sądzie Rejonowym w Miastku; ———————

1)

3) w Sądzie Rejonowym w Olecku;

4) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;

5) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich;

6) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie;

7) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

8) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;

9) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

10) w Sądzie Rejonowym w Zamościu;

11) w Sądzie Rejonowym w ˚arach. §

3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 uchyla się pkt 1a;

2) w ust. 6: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdynia, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2—5 ustawy z obszaru miasta Gdynia,”, b) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,”;

3) w ust. 8 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: „4) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1328 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1333 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1332 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1331 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1330 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1329 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1327 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1326 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądów Rejonowych w Lidzbarku Warmińskim, Miastku, Obornikach, Olecku, Sejnach i Szydłowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1325 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1324 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1323 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1322 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1321 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1320 z 20042004-06-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.