Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1403 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-09
Data wydania:2004-05-18
Data wejscia w życie:2004-06-09
Data obowiązywania:2004-06-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1403 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 131                — 9237 —                Poz. 1403


1403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) formy, w jakich kaucja może być składana;

2) szczegółowy tryb pobierania kaucji oraz jej zwrotu, w tym przypadki, w których wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia nie powoduje przepadku kaucji;

3) kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji. §

2. Kaucja może być złożona w formie wpłaty gotówkowej lub gwarancji. §

3. Kaucja, składana w formie wpłaty gotówkowej, jest wpłacana w banku lub placówce pocztowej na rachunek organu właściwego do udzielenia pozwolenia. § 4.

1. Jeżeli kaucja jest składana w formie gwarancji, to gwarancja powinna zabezpieczać pokrycie w terminie kwoty kaucji określonej w rozporządzeniu o ustanowieniu środka administrowania obrotem towarami z zagranicą, przy czym termin ważności gwarancji powinien być dłuższy niż termin ważności pozwolenia co najmniej o 3 miesiące.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez gwarantów, których wykaz określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 80, poz. 723 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 634).

3. Kaucję składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia.

4. Wnioskodawca może dokonać zmiany, w całości lub w części, formy złożonej kaucji, z wpłaty gotówkowej na gwarancję lub z gwarancji na wpłatę gotówkową. §

5. Kaucja jest pobierana w walucie polskiej i ustalana w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia kaucji.

————————

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

§

6. Kwotę kaucji zaokrągla się w górę do pełnego złotego. §

7. Określa się kwotę kaucji, do wysokości której organ udzielający pozwoleń nie pobiera kaucji, w wysokości 100 euro. § 8.

1. Zwrot kaucji złożonej w formie wpłaty gotówkowej następuje przelewem na rachunek wskazany we wniosku.

2. Zwrot kaucji złożonej w formie gwarancji następuje poprzez zwrot dokumentu poświadczającego jej udzielenie. §

9. W przypadku udzielenia pozwolenia w wysokości niższej od wnioskowanej nadpłacona kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia pozwolenia. § 10.

1. Nie powoduje przepadku kaucji wycofanie wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, jeżeli:

1) nastąpi ono do godziny 1600 dnia następującego po dniu złożenia wniosku;

2) z ogłoszenia, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 131, poz. 1402), wynika, że ilość lub wartość towarów, na jaką będzie udzielone pozwolenie, nie odpowiada wielkości wnioskowanej, o ile wycofanie wniosku nastąpi nie później niż do godziny 1200 ostatniego dnia terminu rozpatrywania wniosków.

2. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 1, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia wycofania wniosku. §

11. W przypadku odmowy udzielenia pozwolenia kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia tej odmowy. §

12. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. §

13. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 101, poz. 1043). §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1403 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1415 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszeniowego do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1414 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwrotu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1413 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1412 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1411 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1410 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1409 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o otwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1408 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania afrykańskiego pomoru koni

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1407 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1406 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna zabestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1405 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracja oraz sposobu rejestrowania tych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1404 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1402 z 20042004-06-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

zamów dokument

Porady prawne

 • Przedawnienie zwrotu kaucji za wynajem mieszkania

  Po jakim okresie następuje przedawnienie dotyczące zwrotu kaucji za wynajem mieszkania? Kaucja została wpłacona przed wynajęciem lokalu, jednak najemca mimo ponagleń (...)

 • Waloryzacja kaucji za wynajem lokalu zakładowego

  Czy lokatorzy, którzy wpłacili kaucję za wynajem mieszkania zakładowego w roku 1993 mają prawo do waloryzacji tej kaucji w przypadku wykupu mieszkania w tym roku ?

 • Zwrot kaucji przy wykupie mieszkania

  Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Po podpisaniu umowy najmu w 1985r, wpłaciłem kaucję do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie wykupuję je na własność. Czy (...)

 • Zwrot kaucji z oprocentowaniem

  Nasza firma chce wynająć lokal od innego przedsiębiorstwa. Wymagana jest kaucja w wysokości 3-miesięcznego czynszu. Kaucja zostanie oddana po zakończeniu okresu najmu (...)

 • Wysokość kaucji w umowie najmu mieszkania

  Lokator na umowie terminowej jednego roku z wypowiedzeniem jednego miesiąca przez każdą stronę, z możliwością wznowienia na następny rok, notorycznie zalega z czynszem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1890

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1906

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 472

  Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.