Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1469 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-17
Data wydania:2004-05-25
Data wejscia w życie:2004-06-17
Data obowiązywania:2004-06-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1469 z 2004


1469

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „kwalifikacjami służbowymi”, odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. §


2. Kwalifikacje służbowe potwierdzone w Książce nurka, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1468), dokumentują uzyskanie kwalifikacji młodszego nurka, nurka lub nurka instruktora i odbycie przeszkoleń we właściwej służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz stanowią podstawę do uzyskania odpowiedniego dyplomu nurka lub kierownika prac podwodnych. § 3.

1. Kwalifikacje służbowe młodszego nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w zakresie samodzielnego wykonywania prac podwodnych na małych głęboko————————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

ściach, a po odbyciu dodatkowych szkoleń w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania prac podwodnych na średnich głębokościach w asyście nurka II lub I klasy.

2. Kwalifikacje służbowe nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka III klasy w pełnym zakresie, a po odbyciu dodatkowych szkoleń w oparciu o programy uwzględniające pragmatykę służbową odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania zawodu nurka II klasy.

3. Kwalifikacje służbowe nurka instruktora odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka I klasy. §

4. Osoby posiadające kwalifikacje służbowe nurka i nurka instruktora oraz pełniące funkcję kierującego pracami podwodnymi w zakresie posiadanych uprawnień, potwierdzonych w Książce nurka, spełniają wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych II klasy. §

5. Osoba obsługująca urządzenia i wyposażenie techniczne wykorzystywane do prac podwodnych, posiadająca kwalifikacje służbowe potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1469 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1471 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1470 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1468 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1467 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1466 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1465 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1464 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1463 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1462 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1461 z 20042004-06-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 14 poz. 234

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 577

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.