Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1480 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-19
Data wydania:2004-06-01
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-06-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1480 z 2004


Strona 1 z 2
1480

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i zakres spełniania: a) wojskowego obowiązku meldunkowego, b) obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień, c) obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą;

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Dziennik Ustaw Nr 140                — 9785 —                Poz. 1480


§ 2.

1. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:

1) mężczyźni — począwszy od dnia 1 stycznia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficerski — sześćdziesiąt lat życia;

2) kobiety przeniesione do rezerwy — począwszy od następnego dnia po dniu przeniesienia do rezerwy do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą czterdzieści lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficerski — pięćdziesiąt lat życia.

2. Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu nie podlegają osoby wymienione w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”. §

3. Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

1) zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

2) zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

3) wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

4) zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;

5) zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;

6) zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt 5, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu. §

4. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 zgłaszają dane, o których mowa:

1) w § 3 pkt 1—3, wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych;

2) w § 3 pkt 4—6, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany. §

5. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), któremu osoba podlegająca wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu zgłosiła dane określone w § 3 pkt 1—4:

1) odnotowuje w zbiorach meldunkowych dane dotyczące stosunku tej osoby do obowiązku czynnej służby wojskowej;

2) wysyła, w terminie trzech dni od dnia dopełnienia obowiązku meldunkowego, zawiadomienie meldunkowe w formie kopii formularza meldunkowego lub wydruku z aktualnego programu informatycznego w odniesieniu do: a) przedpoborowego oraz poborowego, który nie stawał do poboru — do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce jego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, b) pozostałych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu — do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. § 6.

1. ˚ołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także poborowi, którym wydano karty powołania, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:

1) w art. 53 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy — osobiście;

2) w art. 53 ust. 3a pkt 3 ustawy — osobiście lub przesyłką poleconą.

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

1) w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące;

2) w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

3) w dniu wyjazdu za granicę;

4) w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązane są przedstawić:

1) żołnierze rezerwy — książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną;

2) osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny — dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną. § 7.

1. Osoba, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy:

1) składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące;

2) we wniosku podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, numer ewi-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1480 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1491 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1490 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania środków ochrony roślin, programów tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1489 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1488 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1487 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1486 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1485 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1484 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1483 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1482 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1481 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1479 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 1478 z 20042004-06-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 643

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 544

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 658

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniąjące rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1744

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.