Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1537 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-25
Data wydania:2004-05-28
Data wejscia w życie:2004-07-10
Data obowiązywania:2004-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1537 z 2004


Strona 1 z 7
1537

USTAWA z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ———————

1)

„1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206):

1) jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1, lub

2) jako beneficjent.”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw gospodarki

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne i ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw Nr 145                — 10041 —                Poz. 1537


b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na: a) wspomaganie działań określonych w pkt 1—6, prowadzonych przez inne podmioty, b) wspomaganie inwestycji małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności, c) działania określone w art. 6b ust. 5, d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.

2. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich rozumie się w szczególności:

1) organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty,

2) szkołę wyższą,

3) jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335),

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową,

5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1—7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.”;

może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych projektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawniczych.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób jej monitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 6.

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe,

2) organizowanie szkoleń i seminariów,

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju,

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą,

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych,

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego,

8) prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów, które: a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz

4) po art. 6 dodaje się art. 6a—6e w brzmieniu: „Art. 6a.

1. O rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw mogą się ubiegać podmioty, które:

1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a),

2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1537 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1545 z 20042004-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 43/03

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1544 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1543 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1542 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1541 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1539 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1538 z 20042004-06-25

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1536 z 20042004-06-25

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1535 z 20042004-06-25

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1534 z 20042004-06-25

  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1533 z 20042004-06-25

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1532 z 20042004-06-25

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 755

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2773

  Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o ratyfikacji Uchwały Nr 90- zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętej przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1923

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.